Tonnigheddu o palàmita est su nòmene de una calidade prus pitica de su chi connoschimos comente tonno. At su matessi sabore e si prestat a diversos modos de cotura. Su modu prus comunu de la fàghere est comente cundimentu a sa pasta, pratu chi non mancat in sa coghina nostra. Aprontamos sos ingredientes po una bagna e pois podimos bìdere calecunu àteru modu de la coghinare.

 

INGREDIENTES:

 

Tonnigheddu (o palàmita),  grannatza de Baràtili, tamata frisca (mezus sa variedade piticheddedda), chibudda, ozu ermanu, azu, perdusèmene, pipereddu, una fozighedda de làuru, sale e pìbere cantu bastat.

 

Si tenimos unu pische intreu e nos paret tropu comente cantidade, po fagher sa bagna usamos sos cantos de iscartu lasséndenos sas fitas de su centru chi sun prus regulares, pro nos fagher, mancari, unu segundu.

 

Po cumintzare depimos: afitare su pische, samunàrelu meda ca cuntenit meda sàmbene e cand’est netu pònnere sos cantos cun pagu abba (chi filtrada si usat apustis in sa preparatzione de sa bagna). Si coghet pagu su tantu chi nos cunsentit de separare da prupa dae sas ispinas.

 

Si aprontat sa chibudda e s’azu chi depet sufrìere in pagu ozu ermanu: una ‘orta sufrissu s’infundet cun-d-una tassighedda de grannatza de cussa bona de Baràtili, s’azunghet sa tamata a cantigheddos, unu pagu de abba inue amos cotu su pische e cando est passadu calencunu minutu si azunghet su pische pulidu a cantigheddos, si assentat de sale e pìbere, pibereddu e una foza de làuru. Su tempus de còghere est pagu, prima de istudare su fogu si azunghet su perdusèmene segadu a fine e si cundit sa pasta a preferéntzia fata in domo. Su matessi pische si prestat a medas àteras preparatziones.

 

Una de custas est a sa catalana, chi si cumponet de tonno buddidu in abba e cundidu cun chibudda afitada e tamata. Non meda sardu, un’àteru modu de lu fàghere est de l’afitare e infùndere in sèmene de pabaule o sèsamu, cosas chi non sun propriamente sardas ma su matessi apretziadas dae chie de coghina si nde intendet.

 

Bos auguramos bonu apetitu arrecumandande de acumpanzare sos màndigos nostros cun binos sardos comente su vermentinu o àteros a piaghere.