Ddu atobiaias in s’ierru e portaiat cussu giuboteddu in jeans chi meda s’umperaiat tandu. Dd’atobiaias in s’istadi e portaiat su matessi giuboteddu: boh forsis su calori non ddu intendiat. Fut de pagu fueddus, ddi pragiat su fubalu e fut milanista. Pipaiat is MS e boliat diventai erricu po si nd’andai de sa bidda e sighiri su fradi chi fut giai in Continenti. Bortas meda non sciat nai is nominis de is giogadoris e tandu Rjikaard diventaiat s’olandesu e Savicevic su jugoslavu. Ddi pragiant is piciocas, ma diventaiat orrubiu candu calencuna s’acostiaiat a issu. Bessiat cun nosu e sa mama fut segura ca nemus ddu podiat ponni a una parti, poita ddi boliaus beni, finas chi calencunu sciolloriu nde ddu bogaiat. Partidas medas a biliardinu, giogadas a cartas, issu sempiri seriu, e sempiri cun sa sigareta chi nde ddi bessiat de mesu is lavaras, ma a bortas cun cussu errisigeddu chi serbiat po sighiri a biviri. Depiat pigai meiginas, e prus de una borta sa mama mi frimaiat po ddu cunvinciri, ca calencuna borta fut arrevessu. Ddi bolia beni e candu non ddu bia po una pariga de dìs in giru andiaia a ddu cicai po nosi pipai una sigareta paris e po ciciai de ddu fairi bessiri de domu. Fut forti de petorras, cussas petorras piludas chi portaiat, e massimamenti candu gherriaus, mi poniat a un’ala chena mancu ponni fortza meda. Mai intru de nosu amigus ddu poniaus in mesu, ca nosi nd’acatiaus ca calencuna orrodedda non fut posta a manera giusta. Ddi boliaus beni totus, e cichiaus de ddu fairi intendiri unu de nosu. Arregodu s’allirghia de candu nosi iat bistu in Aritzu po una festa, ddi pariat de airi atobiau a Gesucristu in personi, o atras brullas fatas a mei, chi non si podint contai in custas errigas, chi ddu faiant erriri a scracaglius.

E ti dd’arregodas sa borta in d’una dì de calori forti in s’istadi, a pusti prangiu, candu cun duas bicicretas fustis andaus a nosi fairi una passillada: cosa de macus aberu, ca ddue depiant essiri prus de 30 gradus. Deu bestiu, non nau che unu ciclista, ma cun pantaloncineddus e maglietedda, issu invecias cun is pantalonis longus e cussu gioboteddu in jeans. Crachiaus is pedalis a forti e a unu certu puntu, in d’una bessida manna, mi giumpat cun sa sigareta alluta intru de is lavaras. Chi forsis mi soi intendiu  piticu in sa vida cussa est una de is medas e de is prus mannas.

Una dì de friargiu non ce dd’at fata prus, soi andau a ddu castiai, e fut bestiu sempiri cun cussu giuboteddu. Dogna borta chi andu a dd’agatai in sa tumba ddu carignu e ddi lassu una sigareta. Lastima manna a non airi bidu comenti ti ias essi imbeciau.

Saludi Massimeddu

 

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

Foto: Archivio famiglia Deplano