Pepi est scidu de chissi, in su letu non ddue podit apogliai, si movit e si torrat a moviri. Parit un’angioni vji di castiat e unu margiani. Su primu pensamentu est ca oi fait is annus e in donnia est sempiri sa matessi cosa:oi est una dì de importu mannue totu is annus passaus, ocannu massimamenti, si ddus intendit in is palas. Funt medas, calencunu galanu, calencunu prus lentu e s’arregodat de calencun’atru finas acagleienturau. De candu si connoscint is social parit ca totus s’arregodant de sa dì chi est nasciu pepi, ca est famada po unun meraculu sportivu in Sardigna, ma Pepi giai ddu scit chini ddu est gai pensendu. Cumentzat a sonai su telefoneddu, funt is primus messagius chi erribant, ma su primu chi ligit est cussu chi dd’allirgat prus su coru: “Augurius a su babbu prus galanu e durci de su mundu”. Est de Totoreddu ca non biat s’ora, scidu issu puru a chissi mannu. Pepi ddu ligit e ddu torrat a ligiri e duas lambrigas nde ddi calant de is ogus chena mancus ddas cicai. Ddu scit beni Pepi ca in su mundu ci funt babbus chi balint milli bortas de prus, babbus chi si gherrant sa vida de averas po portai a domu un’ocodeddeddu de pan, pesendusindi a coitu e torrendu a domu a noti giai fata.

Ma oi est sa festa sua e festa depit essiri. “Gratzias Totoreddu, oi custa dì dda festaus feti tui e deu. Feus finas calencunu machiori?” Totoreddu est meda prus lestru scriendu in su telefunu e in pag’ora arespundit: “Eja, feus calencunu machimini, deu ddu tengiu giai conca de una pariga de dis, ma mi depis ponni menti. Mi ddu impromintis?”. “E cumenti facu a ti torrai ca nou? Feus totu cusssu chi disiglias. A it’ora passu a ti ndi liai?” scrit Pepi. “Lompendi mesora a pustis is dexi ca giai mi acu agatai cartzau e bestiu”. Pepi lompit né unu minutu a pustis e nemancu unu a innantis, est un’arregula chi ant agatau intru is dus de non faddiri sa puntualidadi. Dd’at amachiau sa conca de pipieddu piticu po custu: “Totoreddu candu donas unu fueddu e una strinta de manu non depis mai torrai a palas: si tzerriat arrespetu e fait parti de is ominis prus sabius”. E de tandu Totoreddu sighit custu cumandu a sa litara e difatis Pepi ddu agatat bellu e friscu ce un’orrosa in sa janna de domu.

A una manu su telefoneddu e a s’atra una bustigedda de paperi. Ddu imbrassat comenti setzit in machina, aici a sa strinta chi parit ce ddi bogliat intrai in cropus: “Mi ca cussu chi t’apu scritu ddu pensu de averas, non ti ddu apu nau feti po t’allirgai. Imoi perou oberi custu ca est s’arregalu miu po tui”. Pepi s’agatat che unu pipiu sa di de Paschigedda: su coru in is gangas e is manus chi segant su paperi: duas cufieddas po su telefoneddu marchiadas de is coloris de sa scuadra de fubalu de Pepi. Giai ndi connoscit is trassas Totoreddu po intrai sempiri prus in su coru de su babbu. Pepi ddi torrat gratzias portendusindu a is petorras e ddi carignat is pilus, finas a candu ddi torrat su sentidu.

“Imoi Totoreddu scoviamì ita machimini depeus fairi. Giai ddu scis ca babbu es curiosu meda”, ddi pregontat Pepi. “Oh ba’ ti ddu arregodas candu in Torinu m’ias spantau stampendudì s’origa po ti ponni s’orechinu? Oi bogliu chi ti facas, paris a mei un’atru stampu. Ita naras?”. Totu si podiat aspetai Pepi, ma non cussu disigliu de Totoreddu. “Ma aberu bolis fairi custu machimini? Eja dai, andaus a cicai calencuna potecaria e ddu feus!”. Cicant e agatat totu, errinti a s’amachiada candu ndi bessint e Pepi ddi narat: “Mi ca chi s’agatiant o babbu o tziu miu custa non ti dda ia donada binta!”. Gratzias Totoreddu po sa dì chi m’as arreglau epo cussu imbrassu de mengianu.

 

Mauru Mura

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22

Foto:https://create.vista.com/it/vectors/orecchini/