“Non m’aspetaia una telefonada aici coidendu de su Presidenti de sa Republica Sergiu Mattarella. Apu intendiu, in is fueddus de issu, s’acostiamentu mannu. Est stetiu unu tempus de importu mannu po sa familia de Ilaria chi est sunfrendu meda e non pagu”. Aici fueddat Robertu Salis, su babbu de Ilaria, sa maistedda de arreiginis sardas impresonada in Ungheria de tempus meda, contendu sa telefonada erricia de Sergiu Mattarella, chistionendu cun su giornali de Torinu, La Stampa.

“At arrespustu a sa litara mia, chi apu mandau feti sa dì a innantis, in dd’unu tempus de averas piticu. Est stetiu de averas mannu e custu m’at fatu intendiri s’acostiamentu e sa solidariedadi cun su drama chi sa familia mia est bivendu”, sighit a contai Robertu Salis.

Novas in pissu de sa chistioni giuditziaria de sa figlia: “Eus presentau istantzia po un’arrecursu e immoi sa decisioni est in is manus de is giuigis de segundu gradu, chi iant a podiri torrai a biri is positzionis insoru”. Salis pedit “un’atzioni de parti de s’esecutivu ma in dd’una manera diversa amostada finas a oi. Imbuchendu in sa chistioni: “Su cumpartzimentu intru de is poderis in Ungheria est una barzelleta: chi su guvernu italianu fait pressioni in sa manera giusta ci podint essiri atrus pensamentus de parti de is giuigis e de is politigus ungheresus”

Arregodaus ca Ilaria est torrada a imbucai in s’aposentu de su tribunali de Budapest un’atra ia cun is cadenas in is bursus de is manus e de is peis e cun dd’un’atra cadena a ddi cingiri sa brenti poderada de unu secundinu. Cosas chi si biant feti in su Medioevo e chi non tenit arregioni de balliri in s’Europa moderna. Ma giai si scint comenti andant is contus in Ungheria de candu cumandat Orban.

In pissu de sa pensada de una candidadura de Ilaria po is eletzionis europeas, su babbu narat: “Candu e chi custa cosa si fait, tandu ci eus a pesai. A dogna manera non soi deu a depiri pigai decisionis. No est de cumpetentzia mia”.

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Dominigu, su trintunu de martzu de su 2024

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024. Legge Regionale 22/2018

 

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://www.internazionale.it/magazine/jean-baptiste-chastand/2024/02/08/la-sconcertante-storia-di-ilaria-salis