“Babbu, babbu, mi portas lunis chi benit a sa manifestada de su 25 de arbili?”, pregontat Totoreddu a Pepi. “Oh su pipiu, mi ca babbu ti ddu at portau de candu fus piticheddeddu, feti ca depis sciri ca ti ndi depis scidai unu pagu prus acoitu, non nau a chissi mannu ma po nos aprontai sonumancu po is otu e mesu de mengianu depeus essiri in peis”, arrespundit Pepi cun su coru allirgu che una Pasca. Forsis su pipiu, a pensamentu de su babbu, non si dd’at a pesai cun in conca feti crapitas de comporai o bestiris cun su marchiu famau. Est una spera de Pepi, ma Totoreddu sighit a contai ca ddi fut sempiri pragiu totu cussu muntoni de genti cun bandelas e cun sa musica. “Cussu de sa Liberatzioni est unu contu ch non si depeus mai schesciri, sa maista nosta, massimamenti in is scolas elementaris, nosi ddu at sempiri contau comenti una cosa de arregodai. Nosi naraiat ca ominis e feminas, giovunus e giovanas, ant donau sa vida po cussu chi funt lompius in segus. Mi pragiat comenti nosi ddu contaiat e giai c’as pensau tui, a pustis, a mi nai cussu chi est sussediu in cussus annus. E ti dda possu fairi un’atra pregunta? Giai mi dd’as fata intrai in conca cussa cantzonedda chi mi cantaias de candu fui piticu: ti ddu arregodas cantas bortas cantiaus ‘Bella Ciao?’”.

Pepi ddi chistionat de libbertadi, dd’arregodat ca sa guerra dda bolint feti is erricus e si morit feti sa genti pobora. “Non depeus mai timiri a nai cussu chi pensaus, ca cussa genti chi at cumbatiu ddu at fatu po nosu. Ddu scis ca m’as fatu un’arregalu mannu pedendumì de andai paris? Antzis chi nosi ponit menti pigaus a Massimeddu puru e una borta chi acabbant is fueddus e is baddus andaus a papai deu, tui e cussu”.

“Uhm, oh bà, a Massimeddu tanti giai ddi at a bastai unu pratu de macarronis? Ti ddu arregodas candu moviaus in Continenti e faiat su smurzu? Si nci papaiat sa tiaglia puru!”, narat Totoreddu pensenduru a totu is viagius fatus cun Massimeddu! “Dai ca lunis nosi spassiaus. Ma portaus sa bandela de sa pagi puru? In custus tempus in mundu c’at bisongiu prus de pagi chi de certus e in scola nosi funt chistionendu in donnia de sa guerra intru de sa Russia e s’Ucraina.”, parit un’omini fatu Totoreddu candu narat custus fueddus, forsis is chistionis de Pepi a calencuna cosa ddi funt serbias: “Totoreddu tui non ti frimis mai a sa prima cosa chi intendis, cica sempiri de castiai s’atra beridadi, poita bortas meda sa beridadi no est feti una. T’at a serbiri po candu as essi prus matucheddu e depis pigai decisionis po su benidori tou. Ascurta a totus e non ti serris feti in is bideas tuas, ca sa vida est unu spantu e de unu bisu podit nasciri un’atru bisu”.

“Ma is nannais tus dd’ant fata sa guerra, cun chini si furint postus, cun is fascistas o cun chini cicaiat sa libbertadi?” ddi pregontat Totoreddu totu pigau. “Non creu chi pensaiant a sa guerra comenti podiat sussediri in is citadis mannas e in s’orrestu de s’Italia. In Funtanas si pensaiat, a innantis de totu, de portai su papai a domu e su babbai de babbu, ca fut pastori, giai no at sunfriu meda. De sa parti de nonna tua, invecias, su babbu, comenti t’apu giai tzirmoniau, fut unu chi andaiat contras is bideas  de su regimi e po cussu est abarrau po tempus meda chena podiri trabagliai. Ma giai ci fut sa pobidda chi at fatu de totu, cun bingias e ortus, a s’arrangiai. Deu non dd’apu connota ma de comenti mi nd’ant chistionau mama e is tzias mias depiat essiri una femina cun d’una fortza chi imoi non s’agatat in peruna. Ddu scis ca si depiant fairi su cafeu cun su landi? E ca si pesaiant su procu in domu po non si morri de famini? Ma a s’acabbu is bonus ant bintu contras is malus. Ma tui, Totoreddu, non ti frimis a cussu chi ti nau deu e bastat: studia, studia e studia”.

“Babbu, po imoi mi bastant is fueddus tus, e ti ddu torru a nai: su binticincu moveus deu tui e pregontaus a Massimeddu e portaus sa testimonia nosta po non si scaresciri chini nos at arregalau sa democratzia”.

Pepi est allirgu, dogna tantis ddi sussedit a issu puru….sa spera est chi non siat s’urtima!

 

 

22 de arbili de su 2022

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22

 

 

Foto: https://www.mammapoppins.it/mondo-bimbi/25-aprile-spiegato-ai-bambini/