Una citadi, una regioni, unu populu intreu ant saludau eris a mericeddu Gigi Riva. Fun lompius a migliaias de dogna parti po s’interru de su campioni e ddu ant acumpangiau in su campusantu de Bonaria, aunia s’at a pasai po s’eternidadi.

“Si nd’est andau comenti boliat cussu”, at nau su figliu Nigola. E bai e cica chi Pieru Marras pensaiat, in su mentris chi in su 1982 scriat is fueddus de cussa chi de eris est sa cantzoni de su Casteddu, chi unu mericeddu de s’ierru de su 2024, iat airi acumpangiau a Gigi Riva in s’urtimu caminu. Chini batiat is manus, chini prangiat, chini amostaiat sa sciarpa de su Casteddu.

In sa basilica sa missa dd’at fata s’arcipiscamu Giusepu Baturi, cun issu una bona pariga de predis e finas su decanu de is Merdedaris, don Tonino de norantatres annus. Baturi at arregodau unu de is gol prus famaus de Riva, cussu de Vincenza chi in custas dis eus bidu in dogna manera: “Eus bidu sa mannaria de s’omini e de su giogadori de fubalu, sa generosidadi e sa discretzioni. Riva si lassaiat ligiri po cussu chi fut, ma mai si faiat comporai”. E, in segus, s’adiosu: “Curri un’atra bia, Gigi, e pesandi ancora is brassus a su celu e castia in artu. Deus t’atobit in cussa domu noa, aunia as a podiri biviri s’amori chena umbras e chena perunu acabbu”.

“Deu e fradi miu Màuru boliaus torrai gratzias a totu cussa genti chi nos est abarrada a su costau in custas duas dis, a is autoridadis, de su sindigu a su presidenti Mattarella, totu su Casteddu, sa Figc, su ministru Abodi, su presidenti Malagò – at aciuntu Nigola Riva –. Ma, prus che a totu, boleus torrai gratzias a totu sa genti chi funt benius a saludai a babbu in sa letia de s’Unipol Domus. Funt abarradas finas a adduru de noti, in su frius. Candu sa genti prangiat e nosi donaiant is passientzias, nosi beniat de su coru a dd’as donai nosu a issus. Poita no est mortu feti babbu nostu, ma unu de familia po sardus medas, ca sa genti ddi boliat unu beni macu”.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Giobia, su binticincu de gennargiu de su 2024

 

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024. Legge Regionale 22/2018

 

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://www.youtube.com/watch?v=efDSR6G2P2U