Nuragi de Barumini e Giuanni Lilliu. Una fusioni manna, e unica, intru su logu e s’omini, s’archeologu, s’inteletuali, su politigu, s’academicu de is Lincei e su Sardus pater. Unu giganti, po sa Sardigna intrea. Po su passau e finas po su benidori. A issu at essi intregada su primu aposentu de su beciu regio Museu de Casteddu: sa cerimonia de intregamentu, cun un’atobiu in pissu de “Giuanni Lilliu, sa biografia de unu sardu famau”, at essi oi, cenarba 16 de Mesi de Idas, a is dexi in prassa Arsenale.

In su 2022 orruit calencuna ricurentzia de importu mannu acapiadas a su “Professori”: dexi annus de sa morti, 15 annus de s’intregamentu comenti de Sardus Pater e 25 de candu s’Unesco at arreconnotu comenti “Prenda manna de s’umanidadi”, su cumplessu nuragicu de Barumini, chi issu at bogau a campu castiendu cun is ogus de archeologu a cussa collina aunia totu est nasciu, e aunia giogaiat candu fut pipieddu.

S’agatat calencunu chi narat ca est stetiu un’omini scofau. “Fut invecias unu inteletuali mannu, torrau in Sardigna cun d’una curtura archeologica internatzionali e bortadori de mesuras cumplessas”, spiegat Maria Antonietta Mongiu, archeologa, cumponenti de su Cda de su Museu archeologicu internatzionali de Casteddu, chi oi at essi sa meri de domu de custu atobiu mannu. “Non podiaus chi intregai a issu su primu aposentu de su Regio Museo beciu”, aciungit, “est doveri nostu torrai a cuberai is genealogias, poita is genealogias funt generativas”.

Intru e mesu de s’atobiu s’at a chistionai de Lilliu comenti de politigu e po ddu fairi est stetiu tzerriau Antonello Soro, politigu issu etotu, ma finas fini sagista.

S’atobiu at essi obertu de su diretori de su museu archeologicu natzionali, Franciscu Muscolino. Ant portai is saludus finas su sindicu de Casteddu Paulu Truzzu, su presidenti de su Consigliu Regionali, Micheli Pais e po sa familia de Lilliu at a fueddai sa figlia Sessilia.

A sa mesa tunda ant partecipai Omar Chessa, professori ordinariu de diritu costitutzionali de s’Universidadi de Tatari, cun d’unu interventu in pissu de Lilliu e s’autonomia sarda in su segundu a pustis gherra, su Retori de s’Universidadi de Casteddu, Franciscu Mola, chi at a chistionai de Lilliu comenti de academicu, s’antropologo Bachis Bandinu chi at a tratai de sa biografia de unu inteletuali comunitariu e sa scritora Bianca Pitzorno, archeologa mancada chi at agatau in Lilliu unu maistu mannu.

 

 

Màuru Mura

 

 

Cenarba, su 16 de Mesi de Idas de su 2022