Est mortu in su noti in su spidali de S’Acuila su boss mafiosu Mateu Messina Denaro s’urtimu stragista de Cosa Nostra chi fudi stetiu agatau e acapiau in su mesi de gennargiu passau, a pustis chi po prus de trint’annus non si fut scipiu nudda. Sunfriat giai de a innantis de unu cancaru a su colon e de una pariga de dis s’agataiat in coma. Unu coma de su cali non c’iat prus nudda de fairi.

Duncas giustu noi mesis de presoni s’at fatu Messina Denaro, mai at chistionau chi non po nai ca chi non fut stetiu malaidu non ddu iant airi aciapau mai. Mai at chistionau cun is magistraus, ma custus ce dd’ant fata a acapiai genti meda chi ddu iant favoressiu.

In su presoni de seguresa massima fut stetia aprontada una infermeria, a costau de sa cella sua, aunia ddu curaiant cun sa chemiterapia. In custus mesis de impresonamentu su capumafia de Casteddu Vetrano fut stetiu operau dua bortas in su spidali. De s’operatzioni de duas non si fut mai prus riprendiu. E po custu is dotoris iant decidiu de non ddu torrai a mandai in presoni ma de ddu curai in d’unu aposentu de seguresa manna etotu. Cenarba, pensendu a su testamentu biologicu lassau de su boss chi at rifiutau de essiri curau de prus, cumprendendu ca non c’iat prus nudda de fairi, dd’ant acabbada de ddu alimentai e ddu ant declarau in “coma irriversibile”.

Sa Diretzioni sanitaria de sa Asl de S’Acuila at cumentzau a aprontai cussu chi signit a pustis de sa morti e cussa de su donamentu de su corcup a sa familia, chi est rapresentada de sa neta e abogau Larenta Guttadauro e de sa figlia Larenta Alagna, arreconnota de pagu e atobiada po sa bia de unu in presoni in su mesi de arbili passau. Sa picioca, paris a sa neta abogau e a sa sorri Giuanna, ddi funti stetias a su costau in is urtimas dis de vida. Galu non si scit nudda de su interru. Né dì e nemancu sa manera.

 

Mauru Mura

 

Lunis su binticincu de cabudanni de su 2023

 

Foto: https://www.seguonews.it/-morto-messina-denaro-lultimo-boss-dellera-stragista