Sighit s’indagu po scoberriri chini at bociu a Franciscu Cidu, su pastori de sessantases annus agatau mortu in su coili, in su sartu de Gavoi. Funt is carabineris a sighiri su contu e de cussu chi si narat chini at sparau ddu at fatu cun dd’unu o prus corpus in faci.

Cidu, agatau a pustis s’agitoriu de sa familia, arriolada poita ancora non fut contoniau, teniat sa faci scuartarada. Ma po cumprendiri beni totu cussu chi est sussediu, comenti s’ora e s’arma umperada, at a tocai a aspetai s’autopsia chi at essi fata de su dotori Orrobertu Demontis in su spidali de Santu Martinu in Aristanis.

Sa familia de Franciscu Cidu, sa pobidda e tres figlius, ddu cicaiant de s’atra dì a mengianu in is dus terrinus chi s’omini teniat in dus logus de sa ‘idda. Dapoi giai dd’ant agatau. Ma non comenti boliant.

Sa nova de cantu sussediu at spantau meda sa genti de Gavoi, finas poita Cidu fut connotu comenti de un’omini trancuillu meda. S’indagu est coordinau de su Pubricu Ministeru de Nugoro, Andria Ghironi.

“Po Gavoi est su tempus de su dolu, imbrassaus totu sa familia de Francisu Cidu po cantu est sussediu. Seus torrendu in su scuriu, a pustis annus meda de trancuillidadi, ma sa ‘idda depit agatai su caminu po ndi bessiri de custas cosas feas”. Aici narat su sindigu de Gavoi, Sarbadori Lai, in segus de sa morti de su pastori e babbu de familia. Lai fueddat de sa timoria chi si nd’est pesada in bidda sua in is urtimus tempus, de candu funt stetias abrugiadas sonumancu cincu machinas. “Gavoi non fut bivendu unu tempus galanu cun totu custus atentaus de sighiu, ma custu chi est sussediu non si ddu aspetiaus e pensu chi non siant acapiaus unu a s’atru. Cidu fut un’omini de monti, chi si frimaiat in su tzilleri aici comenti sussedit in atras biddas po biviri cun sa comunidadi e nemus podiat pensai a cussu chi est capitau. Soi seguru chi sa ‘idda ce dd’at a rairi a binciri custas situatzionis”, aciungit su sindigu.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

Giobia, su bintunu de mesi de Idas de su 2023

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024.

Legge Regionale 22/2018

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Gavoi