In India non si podint tenni duas pobiddas, ma unu contu de crosidadi si ddue agatat: unu omini, cojau duas bortas, atachendu totu a s’una e a s’atra, at fatu chistionai de sei totu is giornalis.

S’omini, unu ingegneri informatigu, at a cumpartziri su tempus, is duas domus chi possedit e su dinari intru de is duas pobiddas, chi, ambas, ddi ant donau unu figliu.

De lunis a mercuris at a biviri in d’una familia, de su giobia a su sabudu in s’atra, e su dominigu at abarrai a sa sola, chena perunu obrigu familiaris.

Feti chi no at a sighiri is regulas sa prima pobidda ddu at a podiri denunciai portendudeddu indenanti de unu magistrau.

S’acordiu est stetiu postu in nieddu in pissu de biancu de unu mediadori de su tribunali de is familias de Gwalior, s’abogau Harish Dewan, chi at fatu sciri de ddu airi fatu a pustis, finas chi in India non si podint poderai duas pobiddas, chi s’omini no est stetiu denunciau po custa curpa.

Sa podidda de unu, cojada in su 2018, trabagliaiat in sa matessi sienda de su pobiddu, in Gurgaon, acanta de Delhi: a pustis dus annus passaus paris, pringia de calencunu mesi, cun sa pesta de su Covid, est torrada a biviri de su babbu e de sa mama in Gwaalior, aunia su pobiddu non dd’at mai sighia. Issu in su fratempus, iat cojau un’atra collega, cussa puru pringia: sa relata noa dd’at connota, sa podidda de unu, feti a su cumentzu de ocannu, candu, non tenendu peruna nova, est andada a cicai su pobiddu. A pustis su spantu, marigosu meda, de sa primu pobidda, s’acordiu intru de is tres est stetiu fatu in pagas cidas: “Non possu nai nudda”, at nau s’abogau Harish Dewan, “Su trabagliu miu est cussu de cicai solutzionis in pagi e chi andint beni a totus. Sa primu pobidda boliat garanzias po ndi pesai su figliu e non boliat boliat denunciai su pobiddu; s’atra non boliat fairi de mancu de su cumpangiu e fut de acordiu po sa solutzioni chi eus agatau”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Giobia, su 16 de martzu de su 2023

 

 

Foto: https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/09/24/news/due_mogli_in_due_paesi_diversi_poliziotto_accusato_di_bigamia_smascherato_dal_cappellano-367030850/