Eriseru basca de si morri in Sardigna. Ma no est feti modu de nai, ca difatis un’omini de Cuartuciu de setant’annus s’est mortu de averas po su calori meda. In prus de custu, ca giai iat a bastai, fogus in zonas medas: in s’oristanesu, in su Campidanu de mesu e in Gaddura. Is aparechiuis chi depiant lompiri in Terranoa funt stetius spostaus e in is domus de pasamaentu de S’Alighera e Porto Torres si funt guastaus is climatizadoris. Sempiri po mori de su caglienti meda.

In Jerzu si funt tentus corantotu gradus, in Thinicole 47,3, in Tortolì 46,8, in Barì 46,6, in Muravera 46, in Monti 45,6, in Uras 45,5 e in Uliana 45.

Ma de oi su bentu maistu at a sulai in terra sarda. Bella nova po chini sunfrit, ma non meda po is fogus chi in dogna istadi picigant. Su bentu at a lompiri finas a setanta chilometrus orarius, in is oras prus caglientis. E s’at a fairi intendiri finas in sa dì de mercuris in cuasi totu s’Isula. Ma, de s’Aeronautica militari de sa basi de Decimu, faint sciri ca is temperaduras ant a calai finas de otu gradus. Ma no est ca a passai de corantacincu a trintaseti siat cosa manna. Tocat a s’acuntentai e a s’allirgai su coru.

Su bentu maistu at a fairi abasciai non feti is temperaduras, ma fintzas s’umididadi. Ca a ponni sa manu in foras, in is dis passadas, fut comenti a dda ponni in d’unu forru allutu. Cosa de non creiri. Finas a sabudu e dominigu s’at a biviri unu pagu meglius, e candu at a torrai su calori “de s’Africa”, no at essi comenti cussu de is dis passadas, ma s’at a frimai intrudemesu de trinta o trintacincu gradus, comenti est sempiri stetiu in dogna istadi.

Po immoi tocat a si gosai su “frischigeddu” de custas duas dis. Ma sempiri sighendu is diretivas chi at donau su ministeru de sa Saludi: bufai meda, papai cosa lebia e non bessiri in is oras prus caglientis. Ca chi su frius bocit, su calori no est prus pagu perigulosu.

 

 

Màuru Mura

 

Martis, su binticincu de triulas de su 2023

 

Foto: https://www.ilmeteo.it/notizie/didattica-venti-maestrale-origine