“Seus prontus a torrai a nai ca seus a favori de is primarias”. Aici is indipendentistas de Liberu donendu una mirada a s’atobiu de tres, de cras, in sa mesa de su centru de manca, un’atru passu a innantis po is eletzionis regionalis de su 2024 aunia ant a partecipai cun d’una lista insoru.

Po cantu pertocat is pensadas diversas de una parti de su Partidu Democratigu e de s’atra de is Steddaus, is indipendentistas donant s’agiudu prenu a is primarias “poita pensaus chi siat una chistioni de democratzia, unu signali forti chi boleus mandai a su populu sardu po cicai de fairi a manera chi sa genti torrit a tenni bogi in custu tempus aunia, invecias, si nci stesiat de is cabinas eletoralis. S’impignu nostu est cussu de ndi scidai is cuscentzias a pustis chi funt abarradas dromias po annus medas. Tropus eus a nai. Boleus donai passioni politiga a chini no dd’at mai tenta e dda boleus torrai a chini dd’at perdi apo mori de delusionis mannas. Boleus chi sa genti nos agiudit a gestiri sa cosa publica cun cuscentzia e chena atrus manigius”.

“Po nosu is eletzionis regionalis de su 2024 depint essiri su puntu de partentzia po su fraigamentu de unu processu politigu nou po sa Sardigna e po sa genti chi ddue bivit – aciungint de Liberu – chi pongiat a intru totus, po fairi a manera chi su benidori e su svilupu de sa Sardigna non siat prus asuta de cumandus, ma decidiu in sa terra nosta.

Po custu su scioberu de su candidau a presidenti depit essiri cundividia cun is eletoris e in custu sensu, cussu chi benit scioberau non depit fairi atru chi sighiri su programa e totu is chistionis decidias in is atobius. Unu candidau presidenti chi in su benienti depit arrespundi non feti a sa parti chi dd’at scioberau, ma a totus”.

“Seus contrarius, invecias, a unu scioberu de su presidenti chi si ndi pesat ed decisionis e acordius eletoralis a foras de sa mesa de atobiu e chi funt atesu de s’obietivu de torrai a donai a is sardus su scioberu de eita fairi immoi e in su benienti. Po totu custu eus a torrai a portai in sa mesa de atobiu cun is atras fortzas politigas sa positzioni nosta de essiri a favori de is primarias e seus cuntentus de sa disponibilidadi chi at donau Arrenatu Soru”

 

 

Màuru Mura

 

 

Cenarba, su 15 de Cabidanni de su 2023

 

 

Foto: https://www.facebook.com/Liberu.Sardigna/