Ponis su spidali e ndi tiras su stadiu o a s’imbessi. Su “giogu” de su ponni est lompiu in Casteddu e sa mesa est cussa aunia si funt atobiaus, po sa borta de duas, is dirigentis de su Cumunu a una parti e cussus de sa Regioni de s’atra.

A pustis no airi concludiu nudda una gida a immoi, eriseru si funt torraus a biri is unus cun is atrus po cicai de agatai un’acordiu, tecnicu, in pissu de su cali fraigai unu programa, ca chi acetau, iat depiri ponni in campu is sessanta milionis de sa Regioni po su stadiu nou de su Casteddu. Ma, est a nai, un’acordiu est prus atesu de su binti de làmpadas passau.

Su logu aunia eriseru si funt atobiaus est s’uficiu de su segretariu generali de sa Regioni, Grabiella Massidda. Is dirigentis de su Cumunu portant a innantis una linia politiga: bolint fraigai su Stadiu in Sant’Elia. E po custu at a trabagliai sa cunferentzia de is servitzius chi depit aprovai su progetu presentau de sa sociedadi de su Casteddu.

Ma is regulas de custa “partida”, cussas chi castiant in Regioni, funt scritas in s’ariculu 11 de sa lei finantziaria regionali. Chi narat ca sa Regioni at a donai su dinari candu s’at a acabai su Master plan, chi in prus de su stadiu bit su fraigamentu de unu spidali nou, domus de su studenti e uficius nous in orruga de Trieste.

Po s’ora sa sola decisioni est su nomini de su campu de giogu, chi at essi intregau a Gigi Riva.

Aici su distinu de is operas pubricas noas s’imbestint una cun s’atra. Poita chi su stadiu andat a Sant’Elia, aunia est s’area de su spidali chi bolit fairi sa Regioni? Is dirigentis comunalis ant chistionau de cuindixi logus po su spidali. Ma, nemanc’una, est castiada cun favoressimentu de is ominis de sa Regioni.

Poita su spidali de su benienti, po s’ora feti pensau, si bolit fairi in orizontali e po ddu fraigai serbit un’aria manna, si fueddat de una cincuantina de etarus. E totu is areas chi si funt castiadas funt totus prus piticas medas.

 

 

Màuru Mura

 

 

Giobia, su 29 de làmpadas de su 2023

 

 

Foto:  https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/concorsi-e-selezioni/96284