Fueddat su fradi de Munsinnori Becciu

 

“Fradi miu est innocenti, su Tribunali no at tentu su coragiu de si ponni contras una decisioni giai pigada de su Paba”. E ancora: “Nos spantat chi a innantis de Paschigedda ant aprontau una sententzia aici tostada. Est unu bellu arregalu po Paschigedda”. Ddu at nau, in dd’una intervista a su telegiornali de su primu canali, Mariu Becciu, fradi de Angilu Becciu, su cardinali de Patada cundennau de su Tribunali de su Vaticanu a cinc’annus e ses mesis de presoni a s’acabbu de su processu in pissu de su dinari de sa su Stadu de su Vaticanu.

“Coment’istat su fradi?”, dd’est stetiu pregontau. “Est arvolotau – narat Mariu Becciu – poita non s’aspetaiat una sententzia aici tostada. Est abarrau chena de fueddus, ancora non ci bolit creiri”.

A pustis Mariu Becciu arregodat ca sa decisioni pigada tres annus a immoi de Paba Franciscu dde ndi tirai a Monsignor Becciu sa carriga de Prefetu po is causas de is santus e de is calidadis de su cardinalau, “Calencunu giornalista iat nau ca fut una cundenna calculada, po custu su Tribunali s’est agatau in doveri de non andai contras una decisioni giai pigada. Ma deu creu ancora in s’onestadi de is giuigis”. S’agatat unu giuditziu in gradu de dus: sa spera est chi inigui s’innocentzia bengiat declarada”.

“Iat fatu imbucai is mercantis in su tempiu?”, ddi pregontant dapoi. “Est una tontesa”, sighit a nai Mariu Beciu. Aciungendu in segus: “Est una mestura de fueddus chi imbucat in sa conca de sa genti. Fradi miu at feti sighiu cussu chi si fut sempiri fatu a intru de sa Segreteria de Stadu. Issu at sighiu s’indicu chi donaiat su Segretariu de Stadu, chi in cussu tempus fut su Cardinali Bertone, e is espertus aministrativus”.

A sa pregunta in pissu de sa curpa po Monsignor Beciu chi apat favoressiu sa familia sua, Mariu Becciu arrespundit ca “finas chini ddu at incurpau a s’acabbu at depiu nai ca mancu un’euro est ingiriau intru de is fradis. Seus stetius postus in mesu feti poita in palas de nosu ddue fut unu simbulu. Unu Cardinali!”.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

Lunis, su dixiotu de mesi de Idas de su 2023

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024.

Legge Regionale 22/2018

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

Foto: https://www.settimananews.it/lettere-interventi/terza-lettera-aperta-caso-becciu/