In s’arregodu, de eris, de sa stragi de Capaci, su presidenti de sa Republica Sergiu Mattarella at fatu presenti ca “magistraus comenti Giuanni Falcone e Paulu Borsellino apant postu in campu ca sa mafia est in sa vida de dogna dì: unu cancaru po sa sociedadi civili, un’organizatzioni de dellecuentis chi si podit binciri, chi non tenit onori e dignidadi”.

“Su bintitres de maju de trintunannus a oi – at arregodau su capu de Stadu – sa mafia, cun sa stragi, at atacau su Stadu in manera chi non si fut galu bidu. Cun Giuanni Falcone ant bociu sa pobidda Francisca Morvillo, una magistrada balenti meda, Antoni Montinaro, Rocu Dicillo, Vito Schifani, chi ddu agiudaiant a si protegiri, cun impignu, seriedadi e professionalidadi. Una stragi, cussa de Capaci, chi at sighiu, una pariga de cidas in fatu, cun dd’un’atra, de oguali mesura, in s’orruga de D’Amelio in Palermo, in sa cali iant perdiu sa vida Paulu Borsellino, Emanuela Loi, Austinu Catalano, Walter Eddie Cosina, Pissenti Li Muli, Claudiu Traina. A custus testimongius de sa legalidadi de sa Republica, a su dolori de is familias insoru, a su dolori de chini iat perdiu un’amigu, unu maistu, unu puntu de riferimentu, funt rivolgias is pensadas nostras, in sa dì de s’arregodu. Cussus mortus funt scritus po sempiri in sa storia de sa Republica”.

“Sa mafia ddus at bocius – at aciuntu Mattarella – ma de tandu c’est stetia unu movimentu de is cuscentzias, chi at agiudau una forti apartenentzia de citadinanza. In is istitutzionis, in sa scola, in sa sociedadi civili, sa lota a is mafias e a sa criminalidadi est diventada cunditzioni de civiltadi”,

Su Presidenti at fatu cumprendiri s’acostamentu de su Stadu po “chini at cumbatiu sa mafia bincendu bataglias e fendu biri ca a dda binciri est possibili. Sa Republica at reagiu cun firmesa. Ma tocat a sighiri a cumbatiri, ca s’imparu chi nos at donau Giuanni Falcone abarrat sempiri cun nosu: su distinu de sa mafia est cussu de ci stupai de sa vida civili”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Mercuris, su binticuatru de maju de su 2023

 

 

Foto: https://www.open.online/2023/05/23/palermo-strage-di-capaci-morvillo-vs-maria-falcone/