Arregodu totu: fut su mesi de talamini de su 2003 e cun fradili miu iaus decidiu de andai a Burridorgiu a fairi una machina de linna. Mimetica, felpa e unu capeddeddu portaia in conca, asulu su colori. Obergiu sa janna po ci bessiri de domu e giai de su stradoni una femina seuesa mi narat: “Maureddu no as scipiu nudda?”. Fui contoniau a coitu sa dì a innantis,  mi fui dromiu e non podia sciri nudda, tenia a babbu morendusì in s’uspidali de Lanusei e s’allirghia, parit una cundenna, non fut meda. “Eita est sussediu? Eita depu sciri?”, pregontu cun d’unu pagu de timoria castiendudedda in faci. “Est mortu William, su figliu de Cannisoni”. No arrennescia a cumprendiri, sa conca e is pensamentus po unu pagu si funt frimmaus e su sanguni gelau. Non ci podia creiri, cun William fustis amigus de sempiri, ca ddu ia bidu pesendusindi in su bar aunia andaia dogna dì, cussu de su babbu e de sa mama, “Il bar degli amici” ddi naraiant e ddi narant ancora. Po mei fut unu fradigeddu, partidas a Tetris, a Super Mario e a Flipper funt is giogus chi nosi acapiaiant. Sa dì a innanntis nosi fustis agataus in s’oficina de Mondo, deu po pagai s’asseguratzioni e cussu, chi no arregodu mali, po un’orroda de aconciai. Nosi fustis errisius paris, fut cresciu de artaria, fut artu e tifosu de su Casteddu e deu de su Torinu e nosi fustis pighendu “po culu” ca fustis in Serie B. Mi chistionaiat de Zola, chi fut torrrau in Casteddu, po portai sa scuadra sarda in Serie A, ma deu torraia a batiri, fendu finta de ci creiri, ca Fabbrini e Tiribocchi funt prus fortis meda. Fut cresciu William, giogaiat a palloni e bravu meda fut, sempiri a conca arta.

Feti un’atra borta in s’85 ia bidu sa bidda citia, trista, chena podiri nai nudda, non ci podiat creiri nemus, massimamenti in d’una bidda aunia sa morti po mori de is machinas est pagu connota. Soi calau a Lanusei po rendiri bisita a babbu ca fut sempiri prus andendusindi chena chi nosu de familia podiaus fairi nudda. No apu tentu su coragiu de intrai a ddu biri in sa letia a William e a pustis cuasi bint’annus depu nai ca non mi ndi soi mai pentiu. Ddu bogliu arregodai cun s’errisu, cun is sciollorius chi nosi nariaus e cun sa gana de biviri chi teniat. In is annus m’est sussediu de ddu pensai sempiri, massimamenti in cussu mesi de talamaini candu faiat is annus. Fut unu pipieddu William e no agataia giustu chi si fessit mortu.

Dogna borta chi intru in campusantu ddu saludu, arregodendumì totu is partidas e is errrisus chi nosi faiaus gioghendu a Super Mario e in segus, candu in su Tablet m’apu torrau a ponni cussu giogu, dogna borta ddu apu pensau. Ddi bolia beni a William, cantu a is fradis, sa malasorti nde dd’at liau, ma in su coru miu ddu est abarrau, e pensendudenci ddu est abarrau dogna dì. Mi faiait intendiri cussu puru de mi bolli beni e mi cicaiat po mi pregontai novas de fubalu.

Dogna tanti pensu a cussu chi iat essiri possiu diventai comenti de giogadori de pallloni e mi ddu biu sempiri a conca arta donendu sa bocia comenti feti cussu sciat fairi, calencunu consigliu si ddu donaiat candu in su campetu comunali ddu bia gioghendu. Ma est cuss’errisigeddu galanu e sinceru chi bogliu arregodai. “Willy vive” est unu cartellu chi at girau po mesu Italia, gratzias a is tifosus de su Casteddu ma in su coru miu Willy vive est scritu de cussa maladita dì chi si nd’est andau po sempiri. Chini dd’at connotu non ddi podiat bolli che beni, fut unu piciocheddu, teniat sa vida indenanti.

A pustis dus mesis s’est mortu finas babbu, ma su dolu chi apu tentu po William non fut sa matessi cosa.

Tenia gana de scriri de custu piciocu malassortadu de meda, ddu ia bolli arregodai in is paginas de Arcuerì, ma in su coru non mi ddu apu mai schesciu.

Adiosu Uicia, comenti ddu lamaia deu, una dì giai nos eus torrai a atobiai po chistionai galu de Torinu e de Casteddu.

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

Foto: https://sardegna.diariosportivo.it/squadra/seui-arcueri