Su comitadu de sa Festa de Nostra Segnora de s’annu 1969 in Gergei sebereit pro sa gara de poesia tres cantadores de edade diferente: Remundu Piras, Marieddu Màsala e Frantziscu Mura. Nde resulteit una dispùta de sustàntzia, ondrada e irrichida a ispantu dae paritzas bessidas geniosas.

Cando an fatu sa gara de Gergei Marieddu Màsala teniat 34 annos, Frantziscu Mura 36 e Remundu Piras nde deviat cumprire 64. 

    

 

 1. Màsala (57’’)

Cummemorende, Gergei, ses oe

s’Assunta in chelu che Nostra Signora,

sa chi cun Cristos fizu solu eroe

divinos sun in tot’una dimora.

E poi chi che manchia da-e ora

torro a posta po su sessantanoe.

Fina in disizu de ti bier fia,

e ti rinnovo un’istrinta ’e manu mia.

 

 1. Piras (1’02’’)

E gai dae nou so torradu:

o bene o male custa isperaia.

Ma a cres chi cando mi che so andadu

chi ch’essera torradu non creia.

Deo no nd’isco si mas invitadu

o ca deo ti fato simpatia.

Ma o goi o gai ja chi acudo:

nessi s’ùltima ’olta ti saludo.

 

 1. Mura (58’’)

A da chi fia in sa minore edade

una ’olta in Gergei apo cantadu.

Però mi so de s’annu ismentigadu

ca tempus nd’at passadu in cantidade,

ma menomale mi so ammentadu:

chi che fia a sa festa ’e s’unidade.

Oe che torro pro sa mama ’e Deu:

gratu bos siat su saludu meu.

 

 1. Màsala (46’’)

Si ch’’enis pro sa mama de Gesusu

custa est una festa ’e impoltàntzia.

E ja chi semus de su palcu susu

in poesia isperamos bundàntzia.

Ma calicunu peldet s’isperàntzia

nende: a inoghe no torro piusu.

Ma si podet torrare a custu logu:

no ch”etemus sas jaes in su fogu.

 

 1. Piras (59’’)

Nachi est sa festa ’e sa mama ’e Gesusu

e-i sa zente l’at tota a iscasciu

ca nachi at tentu unu pitzinnu masciu

milli e otighentos e piusu:

ma issa ch’est in chelu tropu susu

e nois ja nde semus tropu in basciu.

Che mama ’e su signore nos cumpatit

però sa ’oghe nostra no b’imbatit.

 

 1. Mura (53’’)

Deo che fia cando fia rude

e Gergei no si lamentaiat.

E nois duos in sa gioventude,

Mario, semus, e gai sempre siat

ma Remundu torrare che cheriat

però no lu permitit sa salude.

Si che l’anderat su male contràriu

ja che diat torrare volontàriu.

 

 1. Màsala (43’’)

Si ch”enimos ch’’enimos pro sa festa

e faghet piaghere dogni tantu.

E si nos ana fatu richiesta

aman sa poesia in sardu cantu.

Ma no ch’’enimos pro visita mesta:

no si bidet ne lutu ne piantu.

Cheren intender a nois cuntentos

e lassàdemi istare sos lamentos.

 

 1. Piras (53’’)

Oe mi naras chi ja ses cuntentu

e a piaghere tou naras gai.

Deo ja solo ’ogare unu lamentu

proite so in pena e in guai

ca a narrer chi no mi so ’idu mai

cun allegria de altu portentu.

Tue ja ses allegru e be-i creo

ma no chelzas chi gai sia deo.

 

 1. Mura ( 50’’)

Màsala, jughes nóbbiles talentos,

ses giòvanu e no ses a pesa-rue.

Ti che l’isbrigas in sos argumentos:

cantas de mare, de terra e de nue

ma sos ch’iscultan a fagher cuntentos

no b’at bisonzu ’e mi lu narrer tue.

A tie no t’an postu a m’ispronare

tantu so ’énnidu a los cuntentare.

 

 1. Màsala (43’’)

Mi naras chi sos brios ch’as ispesu

antzis, pares, Remundu, ’e malumore.

Ma istanote contas su mazore

e su postu ’e onore ti amos resu:

a l’’ides chi ti nd’amos postu in mesu

e finas cussu ti faghet onore.

Nessi istanote allegru istare podes

in mesu ’e duos ànghelos custodes.

 

 1. Piras (56’’)

Ja la creo allegrare chi mi pota

ca sezis duos bravos campiones.

Però no mi fatedas una lota

ca no chelzo a mi pungher sos isprones.

Ja so in mesu che in su Golgota,

che Gesu Cristu cun duos ladrones.

Deven assimizare sos cuadros

ca so che Cristos in mesu sos ladros.

 

 1. Mura (51’’)

A fagher un’iscàndalu nieddu

s’ocasione paret tropu istrana.

Non creo ch’apas su coro a tocheddu

oe chi ses in edade antziana:

deo, Remundu, a pungher no apo gana

si ja no cheret pungher Marieddu.

Tue pro cussu miradilu fissu

da chi ti punghet agiùstadi a issu.

 

 1. Màsala (43’’)

Simizantes cuadru e iscenàriu,

Remundu, mancu errore no as commissu.

Però s’inoghe ses in su calvàriu

e comente Gesusu crocifissu

ja deves esser bonu che a Issu

e-i sos ladros sun Frantziscu e Màriu.

Però ca as faeddadu de ladrones

isperamos a mie chi perdones.

 

 1. Piras (56’’)

Oe pensa po sos pecados tuos

e lamentare no ti des in donu.

Si comente sos ladros ja fin duos

e fiat unu malu e unu ’onu,

unu at nadu sos pecados suos

e Cristos bi l’at dadu su perdonu.

Bisonzu tue chi s’ànima abbelzas

e s’as fatu pecadu mi lu nelzas.

 

 1. Mura (53’’)

A ue cheres, Remundu, la jughe

dadu chi su calvàriu as chilcadu

e totu s’iscenàriu as cantadu

ue s’est bida sa divina lughe.

Ma a mie, as bidu, mi nd’an postu in rughe

sena cummiter perunu pecadu.

E fagher no nde poto àteru pàrrere

ca no tenzo pecados de ti nàrrere.

 

 1. Màsala (43’’)

Remundu, airadu e mesu tristu

cantu mi pares demoralizadu.

Ja ses in mesu e no ses cundennadu

poi mancari ’onu ses trassistu.

E deo no acuso unu pecadu,

no so ladrone ne ses Gesu Cristu.

S’esseras ómine ‘e samben ebreu

però ses pecadore e frade meu.

 

 1. Piras (53’’)

Ello mi naras chi so pecadore

ca so frade e a tie so acanta.

Abbàida sa zente in chida santa,

sa chida chi incravan su Segnore:

andat a cunfessare totacanta

e narat su ch’at fatu a su retore.

E isse est che a nois pensa igue:

gai matessi podes fagher tue.

 

 1. Mura (53’’)

Ma deo so ’e diversa opinione

e no sigo cun bois cussa via.

Iscultende una populatzione

ch’at pro sa festa de santa Maria

e inoghe no semus pro confessione:

est pro fagher una gara ’e poesia.

Como ses in su palcu e tando canta

ja t’as a cunfessare in chida santa.

 

 1. Màsala (42’’)

Sa chida santa no est una festa

s’a cunfessare sa zente andat sola.

Ma sa cultura ’e Remundu est modesta

ca si comente at fatu paga iscola

e no jughet sa chìriga in sa testa

ne in sa manu si bidet s’istola.

S’aispetas a mie ja istas friscu,

si petzitantu acusat Frantziscu.

 

 1. Piras (51’’)

Beh, si bos cunfessades no est dannu:

antzis, pensade de bos cunfidare

ca deo nessi una ’olta in s’annu

ando in Carésima a m’imbenujare.

Ma forsi asa unu pecadu mannu

e ses timinde ’e mi lu cunfessare.

Ja l’isco sos pecados chi bi sunu

però de cussos nde faghet dognunu.

 

 1. Mura (57’’)

Narat chi no acusat Marieddu,

ma persuasu non so e siguru,

ca podet acusare in su futuru:

in crisi podet ruer su chelveddu.

Ma si ti pones s’àbbidu nieddu

tzeltu mi dia cunfessare puru

pecados a sa legge cristiana:

però pónedi prima sa sutana.

 

 1. Màsala (42’’)

Pecamos tutucantos sos umanos

e sos segretos los amos in sinu.

Si m’atoperas ti fatu un’inchinu

chi est rispetu pro sos pilos canos

ma no beto su ’enuju a su terrinu,

nemmancu jungher mi poto sas manos.

E sos pecados ch’apo intro su sacu

a los narrer a tie no so macu.

 

 1. Piras (54’’)

Ma cando an s’adultèra presentadu

a Cristos, sos ebreos totu in rissa:

ite nde naras tue ?, l’ana nadu:

custa sa grande culpa l’at cummissa.

Chie de ’ois est chena pecadu

betet sa prima pedra subra a issa.

E-i cuddu Gesu Cristu l’at connotu

ca de narrer pecados nd’amos totu.

 

 1. Mura (57’’)

Cunfessat cussos a da chi fin bios

e dadu sa senténzia at gasie.

S’a-i cust’argumentu fortza e brios

li aggiunghimos, ascultes a mie:

mi chi a ti narrer sos pecados mios

óbbligu no bi at, Remundu, a tie.

Non devo narrer chi so pecadore

e non ses mancu giudice istrutore.

 

 1. Màsala (43’’)

Remundu, ite arratza ’e galateo

ch’at su segretu ’e Cristos iscupridu.

Su postu ’e mesu no ti nde lu leo

ube che mannu ti che ses setzidu.

De Gesu Cristu poto fagher deo

pro chi s’edade sua apo cumpridu.

Tue nd’as trintaduos de piusu:

ses tropu ’etzu a fagher de Gesusu.

 

 1. Piras (55’’)

Deo so ’etzu, no mi leo a giogu

ca tenzo de sa vida isperiéntzia.

A dare sempre a un’ànima isfogu

est a illebiare sa cusséntzia,

e deo nde so meda a connoschéntzia

chi pecados bi nd’at in dogni logu.

Cuare po supèrbia no lu chelzas:

si l’as cummissu est mezus chi lu nelzas.

 

 1. Mura (52’’)

Chi nd’’oghen sos pecados dae s’internu

no est, Remundu, volontade mia.

Tando ses tue su Cristos modernu:

ancora, Marieddu, no l’ischia.

Ti ses postu a su postu ’e su Messia

e tando, Piras est su Babbu Eternu.

Si bene nde faghimos analizu:

isse est su babbu e tue ses su fizu.

 

 1. Màsala (43’’)

Remundu, no ti ponzas a istragu

chi ti ses dende impoltàntzia ’ido.

Sas legges santas mai las olvido

però a cheja b’ando sempre pagu

e si leo de chera su fiagu

ti juro chi mi fuo e no mi fido.

Duncas a mie no creo chi resesses:

si petzitantu a Frantziscu cunfesses.

 

 1. Piras (52’’)

Ponide mente a su meu consizu,

no bos ledas d’iscrédulos su ’antu

ca timides a Deu cant’e cantu

si de inteligéntzia azis aizu.

Mura narat chi so babbu e issu fizu

e tando Mura est s’Ispìridu Santu.

Si la faghimos goi s’unidade

ja istat bene, ja, sa trinidade.

 

 1. Mura (51’’)

A mie puru su tìtulu as dadu

ma no so prontu a ti l’atzetare.

Ch’issu a cheja no b’andat ada nadu

custu no bi lu poto dennegare

e da su die chi mi so isposadu

so deo sena mi cuminigare.

Cando nde faghes su calculu, cre’,

a cheja b’ando pius pagu ’e te.

 

 1. Màsala (40’’)

Si esseras bistadu unu Deu

in su palcu podias fagher prou,

però no ch’amos unu Deus nou,

ripeto: no at sàmbene ebreu.

A mie at consizadu babbu meu

e poi deo no so fizu tou.

Unu consizu ’e babbu lu preferzo

dae babbos anzenos no nde cherzo.

 

 1. Piras (48’’)

Eo no chelzo esser babbu tou,

nemmancu narrer fizu ti cheria.

Naras chi babbu ja nd’as un’ebbia

però no ti nde podes dare prou.

Mama tua si cussu est babbu tou

l’ischit soltantu, po sa palte mia.

Tue no l’as a cherrer su consizu

però no ischis de chie ses fizu.

 

 1. Mura (56’’)

Cando una frase est nada in bellu grabbu

si nde cuntentan minores e mannos

però est feu a ruer in disgabbu

ch’aumentat dolore a sos afannos.

Deo, Remundu, est pius de set’annos,

ti fat’ischire, so diventadu babbu:

e da chi conto babbu e duos fizos

a àtere dare nde poto ’e cunsizos.

 

 1. Màsala (47’’)

Remundu, no mi ponzas in fastizu

ca si no mi nde paret finas male

e rispeta sa parte paternale

da inube ap’apresu ogni consizu.

Ja mi poto de babbu ’antare fizu

ca tant’a issu so talecuale.

Signu chi li so fizu veramente

ca a babbu meu no so diferente.

 

 1. Piras (41’’)

(No) babbu tou no cantat mancu a prou,

pagu ti l’assimizas mancu a neu

e de chie ses fizu l’ischit Deu,

permiti chi ti nelza dae nou.

Tue ti ’antas chi ses fizu sou

ma no s’ischit si sias fizu meu.

Pius de m’esser fizu ja ti creo

prite guasi ja cantas che deo.

 

 1. Mura (45’’)

A dognunu sos sentimentos suos:

est bellu a la sighire rie-rie.

Però, como, Remundu, intende a mie:

ja l’isco sos sentidos no as cruos

però mi deves narrer: fizos tuos

prite no cantan comente a tie?

Rispòndemi cun géniu e caràtere:

tando sun issos sos fizos de àtere?

 

 1. Màsala (45’’)

S’esórdiu ch”ogamos dae programa

e lu finimos in modu giocundu.

Ja l’isco chi poeta ses profundu

e non tenimos sa matessi fama,

ma si mi l’asseguras. o Remundu,

cando che torro a bidda ’oco a mama.

Ma no cantiat mancu babbu tou

e tando tue no ses fizu sou.

 

 1. Piras (41’’)

E como babbu ’e bois mi creo:

m’abbitzo chi bos sezis ofendinde.

Ma sas ofesas male no mi leo

tantu ogni die ja nde so ’idinde.

Primu-primu bos l’apo nadu deo

e como mi lu sezis rispondinde.

Deo in su postu meu b’isto frimu:

poite no mi l’azis nadu primu?

 

 1. Mura (53’’)

S’an ordinadu a fagher finimentu

finìmula cun bona volontade

ca b’amus de isvolger s’argumentu

ue s’’idet sa nostra abbilidade.

Caru Remundu, nde sias cuntentu:

ti namos babbu ca tenes s’edade.

Cand’in palcu cun nois pones pes

ti namus babbu ma babbu no nos ses.

 

 

Màuru Mura

 

Mercuris, su 18 de gennargiu de su 2023

 

Foto: Archivio Domus de Janas