Giuanni e Totoreddu s’agatant paris in iscola, de cussas prus piticas, de candu ant cumentzau a ddue andai. Si funt agataus beni inderetura e si cicaiant sempiri po giogai finas foras de scola. Ita candu s’agataiant in sa prassa manna de sa  bidda de Mortingianis aunia biviant! S’imbrassaiant comenti chi non si biant de annus e mancari si furint lassaus de sa bessida de sa scola feti un’ora a innantis. Cumentzaiant, allirgus a giogai cun sa bocia o a girai in tundu cun sa bicicreta, pilus a su bentu e fortza in is cambas.

Acabada sa scola, chi una borta beniat lamada materna, si furint agataus paris finas in sa prima elementari. Sempiri paris in su bancu, a is dus a pagu a pagu s’est aciuntu Sirvieddu chi de is tres pariat cussu cun su naturali prus forti, su “leader”. Spantu mannu, invecias, candu is maistas iant fatu cumprendiri ca cussu chi “cumandaiat” de cussus tres, de averas, fut Totoreddu! Mai in is annus a sighiri una briga e mai unu cravongiu intru de is tres. Sighius beni de is babbus e de is mamas po cantu pertocat su studiu, is tres, a pustis si spassiant in calechisiat manera e, a innantis de acabai is scolas elementaris, iant finas cumentzau in is orrugas de sa bidda a girai in bicicreta, spantu chi in is citadis si bisant.

Ant postu pei in su campu de fubalu, po sa prima borta, a innantis de sa pesta de su coronavirus, e a pustis airi ammoddiau is regulas de su Covid, iant finas cumentzau a giogai in torneus. Totoreddu, de is tres, fut cussu chi sunfriat de prus ca giogaiat prus pagu, invecias Sirvieddu cun Giuanni funt cuasi sempiri in campu. Funt amigus de aberu e si biat candu is matessis Sirvieddu e Giuanni insuglianta a Totoreddu de ddue ponni prus barra e gana in su giogu e de dd’acabbai de prangiri candu non giogaiat.

Una dì Sirvieddu, in is allenamentus, non fut cussu de sempiri. Pepi, chi fut su solu babbu chi ddus sighiat de is tribunas, si nd’est acatau inderetura e at tzerriau a un’ala a Totoreddu nendudeddi poita Sirvieddu fut citiu e in d’unu corrunconi. “Est de custu mengianu chi est aici – ddi narat Totoreddu – non chistionat né cun mei e nemancu cun Giuanni”. A Pepi ddi parit stranu e ddi pregontat: “Ma ddi eis fatu calencuna brulla e si dd’at pigada po cussu? Mi chi siat, poita chi nde chi no deu mi dda pigu cun tui e non bis prus su telefoneddu po sonumancu una cida!”. Pepi est nieddu, no ddi pragit cussu errisigeddu de Totoreddu chi parit siat atachendu calencuna cosa. Cumprendit puru, de omini mannu (!) ca non si podit ponni intru de mesu de is pipius, ma donat feti unu consigliu a Totoreddu: “Ddu bis aunia est imoi Sirvieddu? Est setziu in cussu corrunconi a conca bascia e tristu. Chi tui e Giuanni ddi seis amigus depeis andai a ddue fueddai e cicai de cumprendiri cussu chi est sussediu”. Totoreddu, cun s’orgogliu de is pipius piticus, s’arrebbellat: “Ma poita? Deu no apu fatu nudda”. Pepi, tandu dda pigat de un’atru cabudu: “Chi fus tui in su corrunconi aunia est Sirvieddu t’iat a pragiri? Tocai, bagei, cun Giuanni e acostiaosì. Poni menti a babbu ca ndi scit una in prus”.

Totoreddu tzerriat a un’ala a Giuanni e ambos betant passus bia Sirvieddu. Sirvieddu est setziu, sempiri a conca bascia, Giuanni e Totoreddu abarrant in peis. Sirvieddu artziat sa conca candu bit lompiri is amigus e cumentzant a si fueddai. Non c’est feti Pepi a castiai totu, ma finas s’orrestu de sa scuadra. Non s’intendit nudda de cussu chi si narant, ma passat unu pagu de tempu e is tres s’imbrassant. Pagi, est pagi, e totu batint is manus a forti e is ogus lugint a totus. Sirvieddu, Totoreddu e Giuanni currint bia Pepi, chi cuasi fut calau in campu, ddi boliant nai ita fut sussediu, ma Pepi ddus frimat: “Non bogliu sciri nudda de cussu chi bosi seis naus, funt afairis de bosatrus, sa cosa de importu mannu est chi imoi siais de acordiu!”. Feti Sirvieddu pigat fueddu e cun duas lambrigas chi nde ddi calant de is ogus narat: “Oh Pepi, feti una cosa ti bogliu pediri: non ddu neris a mama ca s’inchietat cun mei”. “Abarra trancuillu Sirvieddu, mama tua de mei no at a sciri mai nudda”… e chi ddu at a benni a sciri at a fairi finta de nudda.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

 

Foto: https://www.famigliacristiana.it/articolo/colori-per-la-pace-i-bambini-interpellano-i-grandi-della-terra-.aspx