Est craru chi a Totoreddu pragit dogna cosa chi tengiat a ita biri cun s’eletronica. S’amachiat candu imbucat in butegas chi bendint computer, telefoneddus e televisionis. Parit su matessi chi sussediat a Alice in sa bidda de is meraviglias e a Pinochio candu biat giocatulus. Ddis lugint is ogus e po cussu dogna tanti Pepi si ddu pigat e ddu portat cun issu in butegas aici. Connoscit giai su caminu e cussu chi cumpadat a innantis de totu funt is televosiris. Si spantat de sa mannaria e de is coloris, ma de bonu piciocheddu cuscentziosu una mirada dda donat finas a su pretziu. De is televisoris passat inderetura a is I Phone e a is I Pad. Ddus forrogat unu infatu de s’atru e a pustis una borta cumentzat de s’atra. Est manerosu Totoreddu e scit aunia ponni is didus, cumpudat is telecameras e non si frimat mancu candu calencunu de is cumissus ddi betat una mirada trota. Pepi si spantat e su pensamentu chi ddi benit est ca custa est de averas una “generatzioni digitali”. Pepi non ddi scit meda de comenti forrogai, ddi bastant cosas pagu de totu cussu chi serbit unu telefoneddu. “Oh Totoreddu ma chi tenias dinari meda in sa buciaca cali de custu t’iat a pragiri a comporai?”, ddi pregontat Pepi. “Babbu ddue fui giai pensendu e non ce dda facu a pigai una decisioni a intru de tres de custus. M’iat a pragiri custu I Phone, ca est s’urtimu chi sa Apple at fatu, ma finas su I Pad mi iat a pragiri a tenni. Soi perou totu pigau de custu Mac, e scis poita? Su I Phone no est chi facat de prus meda de su telefoneddu chi giai tengiu, su I Pad giai est prus bellu de su Tablet chi m’apartenit, ma custu Mac est galanu-galanu e mi iat a pragiri a ddu tenni in domu. Mi parit ca mi compuru unu de cussus botus aunia ponni su dinari e cicu de mi ddu cuberai. A bellu-a bellu ce dda possu finas fairi. Ma po imoi ddus castiu e ddus forrogu, tantis chi soi cun tui nemus mi narat cosa… eh … eh”., arrespundit Totoreddu cun abilesa. “Fai una cosa, Totoreddu, cumentza a t’allogai su dinari chi nannais, babbu, mama, tzius e tzias t’arregalant in ocasionis de festa e s’orrestu calencunu giai ddu at aciungiri. Su importu mannu est chi cumprendas chi dogna cosa chi disiglais tenit abbisongiu de sacrificiu e ca nemus t’arregalat nudda”, ddi narat Pepi intru de su seriu e de sa brulla. “Eh, oh babbu, giai mi ddu as fatu cumprendiri prus de una borta ca non si podit disigliai totu e ca totu andat godangiau, custu contu m’est abarrau in conca”.

Candu is miradas de is cumissus parint prus amelessosas Pepi pigat po manu a Totoreddu e ddu portat a castiai is liburus. Innoi puru Totoreddu si ddue frimat cun passientzia manna e cun crosidadi. Cumentzat a castiai is copertinas e si ndi bessit cun d’una de is suas: “Po mei cicant de ponni cosa chi facat de calamida in is copertinas po ddus comporai, ma deu soi prus abistu: su bestiri non fait mai su para!”

 

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

Foto: https://it.softonic.com/articoli/programmi-per-bambini