Comenti si sciat, Stevini Bonaccini bolit diventai su segretariu nou de su Partidu Democratigu. “Creu de bosi depiri chistionai in cust’atobiu de circulu poita apu decidiu de mi candidai comenti segretariu de du Partidu Democratigu natzionali”, at nau chistionendu in su circulu de Campogalliano, in su modenesu. At erriciu de parti de totus batidus de manus e bogis de allirghia.

Ddu at nau e fatu sciri cussu e totu in su circulu aunia est iscritu: “Mi parit giustu a ddu nai a innantis de totu a bosatrus e a ddu nai innoi, a is iscritus de su circulu miu, a is cumpangius e a is cumpangias, a is amigus, in su cumunu miu. Bos arregodu ca deus oi nasciu proriu inigui indenanti, in custa prassa”, at aciuntu su presidenti de sa Regioni Emilia Romagna. “Su de fairi est meda e no at a bastai unu cungressu, est comenti a bolli passai su desertu. Ma depeus fraigai unu Partidu chi bincit, sa stagioni aunia s’abarrat in su guvernu finas perdendu est acabbada, ddu eus giai bistu”, at nau Bonaccini, chi at annuntziau su Pd chi bisat: “Depit sciri amostai s’identidadi sua, cun messagius e una limba facili de cumprendiri po nai chini seus, chini boleus rapresentai e sa pensada de sociedadi chi teneus. A unu de drestra o de is steddaus ddis bastat tempus pagu a nosu non bastant binti minutus”. Una comunicatzionis prus facili, duncas, po “nosi torrai a pigai su logu de su centrumanca”. Bonaccini at finaas nau ca at a sighiri a fairi su guvernadori de s’Emilia Romagna finas a candu acabbat s’ora e ca no at a pediri s’agiudu de calechisiat parti de su partidu: “Non mi soi mai postu feti cun d’una truma, e ddu bogliu nai a is prus giovunus, si bivit benis su matessi, antzis finas meglius”.

“Apa pediri agiudu a is sindigus a is aministratoris de is biddas e de is citadis, a is segretarius de is circulus chi cun passioni e coru intregant dis intreas de sa vida insoru po is comunidadis. Finas poita, mi parit craru, no ap’a tenni s’agiudu de is dirigentis natzionalis”.

Atras duas chi ant annuntziau sa candidadura insoru funt Paula de Micheli cun Elly Schlein, numuru dus de Bonaccini in Regioni.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Lunis, su 21 de Sant’Andria de su 2022

 

 

 

Foto: https://www.fanpage.it/politica/stefano-bonaccini-ufficialmente-candidato-alla-segreteria-del-pd/