Su principi inglesu Harry, figliu de su Rei Carrulu III e de sa biada Diana Spencer, sighit a difendiri su libru Spare, bessiu in totu su mundu s’atra dì. Narat ca no at mai nau ca sa familia reali est “ratzista”, ma su segudu figliu de su Rei, in intervistas medas a is televisionis inglesas e americanas, at sighiu a fueddai de totu cussu chi dd’est sussediu una borta chi s’est coiau cun sa pobidda Meghan. Incurpat sa familia sua, cussa de is Windsor, de essiri andada a si crocai in su letu cun su dimoniu. Dimoniu chi, po cussu chi at scritu su principi, funt totu is giornalis de crastulus. Totu custu, calencunu de sa familia, ddu at fatu po si pigai cosas bonas po sei.

Sa pobidda de Harry, de borta in borta, est stetia tzerriada “americana, atrici, divortziada, niedda, de duas ratzas o de mama niedda” e sa genti de sa familia sua funt abarraus totus citius, chena nai nudda. Harry narat , chentza ddue girai in tundu, ca is relates cun su babbu Carrulu e su fradi prus mannu William, chi est cussu chi at a pigai su postu de Rei una borta chi Carrulu non s’at agatai prus, funt sempiri peus, ma fait sciri ca “a su 100% su perdonu est una possibilidadi”.

Chistonat mali de sa connada Kate, sa pobidda de William, chi paris a cust’urtimu s’est fata cunvinciri de s’erriscu de essiri posta “in umbra” de is Sussex: “Sa spera mia est sempiri stetia cussa de andai de acordiu deu e pobidda mia cun William e sa pobidda. Ma inderetura sa chistioni est diventada una cuntierra: Meghan contras de Kate”. Fueddus tostaus fintzas po Camilla, sa Regina noa. Sa curpa, po Harry, est cussa de chistionai cun is giornalis po pigai in cambiu de essiri tratada beni e, aici, biri meglius sa personi sua.

De urtimu s’urtima stocada: su principi Harry narat ca no est stetiu cumbidau in pissu de s’aparechiu chi at portau totu sa familia reali inglesa a biri sa regina Elisabeta candu fut morendusì in Balmoral. Candu a s’acabbu ce dd’at fata a lompiri in Scotzia sa nannai fut giai morta.

 

 

Màuru Mura

 

 

Martis, su dexi de gennargiu de su 2023

 

 

Foto: https://www.illibraio.it/news/varia/spare-libro-principe-harry-1433242/