Ddu ia bidu setziu in prassa de is acacias, fut su mesi de austu de su 2020. Fut ligendusì su giornali a sa sola. Mi ddue soi acostiau cun d’unu pagu de timoria puru ca finas a tandu non ddue ia mai chistionau: “Ascurtidi, deu ddi bolia fairi un’intervista po Arcuerì, s’annuariu de is seuesus. Eita ndi narat chi nosi poneus de acordiu po da fairi in Casteddu sa cida ch’intrat?”. Ddi funt errisius is ogus e inderetura m’at nau can di iat essi allirgu.

Alberto Lai ddu arregodu po sa prima borta in su 1985 candu iat arregalau is canadesis a su Monte Arcuerì chi tandu fut nascendu de una pesada de Vitorio Lapillo. Tenia feti quindixi annus, ma giai de tandu mi pragiat a s’amachiada sa genti chi teniat Seui in su coru: Alberto Lai mi fut partu inderetura unu de cussus.

Nosi seus bidus in is uficius de sa Neon Europa, m’at erriciu cun sa figlia Simona comenti feti cussu sciat fairi: fueddus durcis e benennidu in domu sua.

Dd’apu postu su registradori in sa mesa e dd’apu feti pregontau: “Contimì sa storia de Alberto Lai?” Ddu apu depiu frimai poita no dd’acabbaiat prus: contus de spantu! Pipiu, piciocheddu, piciocu matucu, omini: trabagliu, trabagliu, trabagliu e sempiri trabagliu. Partiu de nudda, de si dromiri in palas de bancu ce dda iat fata a diventai unu de is imprendidoris prus mannus in Sardigna in s’arti sua.

M’at contau totu de sei, forsis finas tropu ca non mi connosciat cuasi po nudda, m a chistionai cun is prus giovunus ddi pragiat. Dd’apu ascurtau, castiau cun ogus atentus e m’est torrau a conca cussu chi ia pensau in su 1985: Alberto Lai teniat Seui in su coru, in dogna cosa chi faiat ddue fut sa bidda a innantis de totu.

De tandu dogna borta chi nosi seus atobiaus fut una festa, forsis ddi fui pragiu, ma cussu chi contat est ca issu fut pragiu a mei.

A sa familia is passientzias prus mannas

 

Màuru Mura

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22