Pepi no istat beni, Totoreddu est citiu e non narat nudda. A pustis cuatru mesis torrant a Funtanas. Dda iant lassada cun su frius e dda iant torrada a agatai cun su birdi de su beranu. Un’ora de binti de machina. Is primus binti chena si nai mancu unu fueddu: Pepi timiat a torrai a Funtanas. Tototreddu non biat s’ora de atobiai is tzius, is fradilis e sa nonna. Dì de Pasca Manna, fut giai fendu is contus de is ous: cincu ddus iat obertus giai in domu, ma de sa nonna s’aspetatiat su dinari e non prus cuss’ou chi de piticheddu ddu faiat amachiai. S’arregodu andat inderetura a sa prima Pasca passada paris, mai nde dd’iat erribau aici medas, teniat feti cuatru mesis: ita ddi pariat totu su sonu de cussa prastica!

Totoreddu est setziu a su costau de su babbu, giai a pustis unu pagu cumentzat a si chesciai po cantu caminu chi galu tocat a fairi. Est de sempiri aici: bolit andai a dogna logu, ma poi non bit s’ora de erribai. In sa conca de Pepi passat de totu, de sa prima borta, de s’urtima e de totu is atras, chi funt andaus a Funtanas. Paghissimus funt is viagius chi Totoreddu non fut cun issu: su disigliu de Pepi est a ddu fairi intendiri Funtanesu, Totoreddu ddu scit, aici comenti Pepi scit ca tra una pariga de annus a Totoreddu de Funtanas non dde dd’’at a frigai nudda. Ddu scit giai Pepi ca at essi una gherra perdia, mancu una bataglia, ma totu sa gherra. Et po cussu chi Pepi cicat de ddi fairi connosciri dogna orruga de sa bidda e in dogna orruga unu contu. A Totoreddu ddi pragit ascurtai totu cussu chi Pepi contat: ascurtat e ponit in calencunu calasciu de ciorbeddu ca poi ddi pragit a ddus contai a calencunu  amigu citadinu, chi mancu si dd’as pensati s cosas chi sussedint in is biddas.

“Ma tui, Totoreddu, seguru ses chi connoscis a Funtanas in dogna corrunconi e chi de dogna logu scipas erribai a domu de nonna?”. “Oh ba’ a mei giai mi parit de ddue connosciri beni, m’as amostau dogna logu e in dogna logu parit chi siat sussediu calencunu contu: nara sa beridadi calencunu ddu as ammanniu?”, ddi torrat Totoreddu.

“Eh, giai ddu scis ca chini est pesau in d’una bidda ammanniat sempiri de unu pagheddu totu. Su contu passendu de buca in buca crescit e calencuna cosa mudat, ma sempiri in meglius e mai in peus, poita sa vida de sa bidda ti portat a intendiri totu comenti de parentis e amigus. Ascurtamì beni, imoi serra is ogus a sa strinta e non cogliunis. Andaus in d’unu logu e tui de inigui mi depis portai a domu de nonna. T’avertu giai ca no ddue ses mai andau e at essi dificili meda po tui. De acordiu?”. “Cantu mi pragint is cuntierras cun tui. Mi ndi cicas sempiri una noa e parint sempiri una meglius de s’atra. Ma andaus a pei o a machina?”. “Finas a unu certu puntu calaus cun sa machina, ma in segus non fait prus ca custas funt carreras pensadas po molentis, brebeis, crabas e cuaddus”.

Serrat is ogus a sa strinta Totoreddu e a manu pigada ddu portat in sa parti bascia de Funtanas. Dogna passu pariat cussu de unu tzurpu, ma a bellu-a bellu giai lompint aunia depiant.

“Miradì, Totoreddu, imoi oberi is ogus e de innoi portamì a domu de nonna”. Si castiat a ingiriu su piciocheddu e no arreconnoscit nudda. Si castiat a una parti e a un’atra, a basciu e a susu. Est tandu chi ddi benit sa pensada: “chi cussa est sa cresia bolit nai ca est cussu su caminu chi depu fairi”, margianeddu Totoreddu, mancu figliu de su babbu parit! Ma cussu chi ddi sartat prus a is ogus funt is terras a ingiriu. Cumentzat a pregontai chena si frimai: “Ma innoi, in tempus passau, ci furint ortus e bingias, beru? Ce dda faiant a biviri cun pagu cosa aici?”. “Totorè, sa vida a innantis fut prus facili, sa genti s’acuntentaiat de prus pagu, ci fut sempiri chini istaiat meglius de is atrus ma no est comenti imoi ca boleis totu e non si serbit nudda de averas!”.

“Toca bà, acabamidda cun is matessis cosas chi ti faint benniri su sanguni a su ciorbeddu. Ponimì in fatu ca apu giai cumprendiu comenti bessiri a su stradoni e de inigui a lompiri de nonna est uu giogu”.

 

 

19 de arbili de su 2022

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22

 

Foto: https://it.dreamstime.com/disegno-dei-bambini-del-fondo-della-camera-di-estate-campagna-image132762664