Custu est su primu tema de sa gara de Ula Tirsu de su 22 de trìulas de su 1997 pro Santa Maria Madalena cun sos duos poetas mannos silanesos Frantziscu Mura e Marieddu Màsala: sun 42 otavas in totu: sos poetas si risponden tretu pro tretu, a s’antiga, comente an imparadu a fàghere dae sende pitzinnos, che cantadores de virtude signalada chi sighin sa muta insoro ora pro ora, virtude de chi oe in die est andende in perdimentu. Cando an cantadu custu tema in Ula Frantziscu Mura teniat 64 annos e Marieddu Màsala nde cumpriat 62 a sa die sighente, su 23 de trìulas. 

1 1

 

 1. Mura (1’03”)

Poi de un’esórdiu longhitu

arrejonadu cun atentzione

torramos a sa nostra missione

sighinde de sa gara in su tragitu:

sos capos de s’organizatzione

un’argumentu ’atidu che an iscritu

e nos l’ana devidu sortegiare

e deo devo a s’ànima pensare.

 

 

Silanus 1991

 1. Màsala (57”)

S’esórdiu ’atidu a cumplimentu

amos subra ’e su palcu a pena frimu.

Cussu fit de riposu unu momentu,

como cun volontade e cun anìmu

annuntziamus su primu argumentu

ca su chi nd’an batidu ja est su primu.

Una palte a dognunu an postu in manu

e deo tenzo su corpus umanu.

 

 

 1. Mura (1’10”)

Cust’argumentu at méritu e giudìtziu

ch’in postu preminente nos collocat.

Cuntzetos da ogn’ala nde fiocat

finas a sa finale dae s’inìtziu

ma s’a pensare a s’ànima mi tocat

sa mia est una vida ’e sacrifìtziu.

Devo sonare un’ateruna trumba

ja chi devo pensare a s’oltretumba.

 

 

 1. Màsala (58”)

Chissà s’unu cun s’àteru cumbinat

pro cantu diferéntzia bi colat

ma de su ch’at in sorte si consolat

dognunu in su dovere e non declinat.

Ja ch’as sa palte lìzera chi ’olat

su meu est su pesante ca caminat

e in mancàntzia ’e sas alas biancas

si devet trasinare cun sas ancas.

 

 

 1. Mura (1’06”)

A segundu sa mia impressione

naro cantu mi detat custa mente.

Eo fato in sa vida atentzione,

non so pensende a su corpus potente

ca de sa vida a sa conclusione

nos leamos istrada diferente.

Su corpus a piùere si falat

e-i s’ànima invece s’immortalat.

 

 

 1. Màsala (55”)

L’as sa parte immortale tue tenta,

s’est firmada in su palcu a cussu latu.

No est su corpus a su ’olu addatu

chi devet caminare a marcia lenta

però cand’est su corpus soddisfatu

chie nd’ischit si s’ànima est cuntenta?

Suponinde chi s’ànima bi siet,

ca b’at a esser però no si biet.

 

 

 1. Mura (1’01”)

As una bell’otada improvisadu

segundu su modestu meu avisu

ma nde fat’una deo de improvisu

ja chi custu momentu est capitadu:

totu sos ch’an a s’ànima pensadu

s’an abbeltu sa janna ’e paradisu.

S’ànima igue cun Deus si ligat

però su corpus tou non bi pigat.

 

 

 1. Màsala (54”)

E cantu godimentu cun suplìtziu

ch’est tot’inoghe, dolore e recreu

ube sa vida umana at s’inìtziu

e si tenet su cursu totu intreu

e s’apo ’e fagher unu sacrifìtziu

ja l’apo ’e fagher pro su corpus meu.

No apo de pensare a-i cudd’ala

sen’ischire s’est bona o si est mala.

 

 

 1. Mura (59”)

Cando gai la pensas est istranu,

no est chi non nde ses a connoschéntzia.

Ma est caducu su corpus umanu,

faghetinde s’esame de sa cuscéntzia:

ossérvati a Frantziscu assisianu

ch’at passadu una vida ’e peniténtzia

vivinde dogni die in carestia

puite pensat a s’ànima ebbia.

 

 

 1. Màsala (52”)

Si ti cheres leare cussa via

non ses de fagher benes in mancàntzia.

Però inoghe est sa vida mia,

de s’àtera non so in s’isperàntzia:

cherzo chi no connosca caristia

e nàvighe in mesu ’e sa bundàntzia.

Salude cun dinari e pane friscu:

non so in chilca de Santu Frantziscu.

 

 

 1. Mura (59”)

Tue naras chi pagu ti nde frigat,

non cheres in su dossu una ferida.

Ma a sas altas isferas si che pigat,

si bene l’as s’istória leggida.

Santu Frantziscu su corpus castigat

ca fit pensende a sa sigunda vida:

subra sa terra at catigadu ispina

po sa beatitùdine divina.

 

 

 1. Màsala (55”)

Modestamente, Frantziscu, s’istória

l’apo léggida bene cantu a tie.

Est inoghe siléntziu e baldória,

inube ch’at de totu: fogu e nie.

Una terrena vida transitória

mi la chelzo godire dogni die:

a b’andare a su chelu est in pigada

e sentz’ischire mancu si bi nd’ada.

 

 

 1. Mura (1’03’’)

Cherinde fagher su corpus cuntentu

ja pensas solu de ti diveltire.

Eo apo diferente pensamentu

ca che tenzo in su chelu s’avenire:

ossérvati su màrtire Larentu

chi su corpus si lassat arrustire

resistende a su fogu ardente e forte,

parende sas petorras a sa morte.

 

 

 1. Màsala (52”)

S’ànima est bianca che un’anghélu,

su candore non podet isvanire.

So elegante cun-d-unu ’istire,

felice isposa cun biancu velu,

e-i cuddos chi ’essin a pedire

lu faghen cun s’iscusa de su chelu

però pensende sun dogni momentu

de li dare a su corpus s’alimentu.

 

 

 1. Mura (53”)

Bido chi tenes lìmpida una vena

chi lu ses dimustrende oe in die

però sa menzus vida ch’est inie

de paradisu, si pensas a pena:

finamentas Maria Madalena

si divertiat coment’e a tie

ma poi ’e su ch’at fatu s’est pentida

ca cheret tenner s’ànima pulida.

 

 

 1. Màsala (52”)

Bell’e gai ammentadu ti nde sese

ja chi custa est sa festa ’e Madalena

chi fit de tantu géniu piena

da sos pilos de cùcuru a sos pêse.

Ma cuntentat su corpus che terrena

chi si nd’at abbratzadu pius de trese:

nd’at cummissu ’e dogni calidade

poi si pentit pro comodidade.

 

 

 1. Mura (58’’)

Faghinde pius largu s’argumentu

beru ch’a Madalena apo pensadu

cando ’énnida m’est a pensamentu

e so cunvintu, no apo isbagliadu:

m’ammenta chi su sou pentimentu

est a da chi at a s’ànima pensadu.

Imbenujada de fronte a Gesusu,

no at torradu a pecare piusu.

 

 

 1. Màsala (53”)

Madalena fit bella che viola

ch’in su ’eranu ’e lentore est infusta.

Però, Frantziscu, s’istória est custa,

non ti naro ch’esserat mariola:

però fit unu pagu amorajola

dadu a su corpus li at sa parte giusta.

Fit issa puru de ossos e de peta

e-i s’ànima sua pagu neta.

 

 

 1. Mura ( )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ma làssala a Maria. . . .

e de cantos difetos fit piena:

rinuntziende a sa gioja terrena

pensadu at poi a sa gioja divina.

Cun s’ànima pulida e canta-canta

ch’est pigada a su chelu che una santa.

 

 

 1. Màsala (54”)

Ma sas tritzas non si che las istratzat

ch’in palas li falian dae testa.

Cun-d-unu isposu a manca e unu a dresta

unu nde leat, unu che nde catzat,

unu nde lassat, unu si nd’abbratzat

però sende giovàna est sempre in festa.

A sos pecados non fit mancu noa,

a s’ànima pensadu bi at a coa.

 

 

 1. Mura (1’03”)

Ma non chelzo restare in issa ebbia

ca s’argumentu est finas pius mazore.

E chie s’anìma cun tantu rigore

si tenet contu est in sa mezus via

coment’e-i sa màrtire Lughia,

chi non tzedit de fronte a s’aggressore.

Lassat sa corporale cuncuista

mancari postu be-i apat sa vista.

 

 

 1. Màsala (55”)

A s’ànima fetende sa difesa

chissà s’est beru su chi si racontat.

Dogni pesante, ogni minore impresa,

ammenta, cun su corpus chi si afrontat:

tot’inoghe comintzat e tramontat,

est in issu sa fortza e debbilesa.

Tenet bisonzu e cheret nutridu

ca sacu bóidu non rezet fichidu.

 

 

 1. Mura (1’05”)

Si pensas fata de l’aer cumpleta

podes leare s’istrada faddida.

S’ànima mia mantesa si est neta

rinuntziende a cosas in sa vida

ca veramente una ’olta sa chida

nde fato a mancu ’e mandigare peta

subra sa terra catighende ispinas

comente naran sas legges divinas.

 

 

 1. Màsala (52”)

Ma finas cussu ch’an bogadu, o Mura:

lu faghes tue solu, est un’isbagliu.

Est de su corpus passizu e trabagliu

e si b’at unu male cheret cura:

o si ricurret a una puntura

o si ricurret puru a unu tagliu.

Est pro sanare ’e su corpus su male,

si pensat solu a sa parte mortale.

 

 

 1. Mura (59”)

Comente ti lu devo ispiegare?

Sa mansione de s’ànima est tanta.

Tue, sì, ti la passas canta-canta,

totu a su corpus cherìndeli dare,

ma deo isto in dogni chida santa

finas tres dies chena mandigare.

Su sacrifìtziu s’ànima favorit

e po paritzas dies non si morit.

 

 

 1. Màsala (49”)

Ma a ite sentza mandigare istas

e l’as léggidu in cale testamentu?

Cando su corpus est in patimentu

in sa vida si passat oras tristas:

e tando no as bidu in su cunventu

chi b’an de ozu e binu sas provistas.

Préigan cue puru pro s’anìma

però pensende a su corpus po prima.

 

 

 1. Mura (58”)

Che tue no ap’esser uguale

ca tenzo a su sufrire passione.

Si das una mirada in generale

arrivan totu a sa cunversione:

tue puru si ses andende male

invocas tando sa cunfessione.

Cun dogni cosa in terra non cumpensas

e-d-est tando chi a s’ànima bi pensas.

 

 

 1. Màsala (51”)

Sos versos tuos tot’improvisados

ja paren coltivados che fiores.

Batijados o sena batijados

semus tot’in sa terra abbitadores

per’amméntati chi ricoverados

b’at Cardinales e b’at Munsignores.

Cussos l’ischin chi s’ànima si agatat

ma sun timinde chi su corpus patat.

 

 

 1. Mura (1’03”)

Cherinde fagher manna pius s’iscena

s’ànima mia cantu che ap’in coro!

E ca ses diferente mi addoloro

andende subra sa vida terrena.

Custos lassadu an su corpus in pena

pensende po sa cara ànima insoro

ca una die si che cheren susu

e de su corpus balet de piusu.

 

 

 1. Màsala (52”)

Tzeltu sa palte tua est sa divina,

no est su corpus de s’ànima teracu

dadu chi como su Paba polacu

ja est istracu e fatu a chijina

e de Castel Gandolfo in sa pischina

s’est riposende puite est istracu.

Ma riposende si est su colpus sou

poi torrat a fadigare ’e nou.

 

 

 1. Mura (1’04”)

E ammitimos riposende esseret

in sas pischinas su Paba polacu.

Po s’ànima no s’intendet mai istracu,

lassa chi cussu método poderet,

però su corpus est che-i su sacu:

prus nde li das e de pius nde cheret

mentres s’ànima mia ogni suplìtziu

afrontadu at cun dogni sacrifìtziu.

 

 

 1. Màsala (54”)

Ma in su colpus vigores e brios

bi cheret che-i s’abba in dogn’istagnu.

Cuddu puru a su Deu est su cumpagnu

ma in s’ierru si ponet sos iscios,

in s’istiu si faghet unu bagnu

coment’e totu sos ómines bios

e a ube b’at nie e abba aprodat

ca est pensende chi su corpus godat.

 

 

 1. Mura (49”)

Si de cussa manera l’as pensada

deo so de un’àteru ideale.

Collega chi mi contas e rivale,

menzus, ah, benitinde a cust’istrada:

cando ti faghes un’iscorpaciada

a tie etotu ses fatende male.

S’ànima mia nudda si lamentat:

pius dijunat, pius si cuntentat.

 

 

 1. Màsala (50”)

Tue ja ses pensende a sa dieta

ma bi cheret su cibbu corporale.

Proite, tando, si t’intendes male

curres a ti prescrier sa retzeta?

Bi cheret sa natura, naturale:

guai cando mancat, no est perfeta.

Ma s’ànima no est parte sigura

ca non tenet colore ne figura.

 

 

 1. Mura (1’03”)

Cunvintu ’e ch’arrivare pius lontanu

solu est su corpus tou, ìstande tzertu,

ca àteros emisferos iscobertu

at s’ànima ’e su Cristos soberanu

e poi sant’Antoni egitzianu

s’est solu retiradu in su desertu.

Chena lu fagher po cumbeniéntzia

restat tota sa vida in peniténtzia.

 

 

 1. Màsala (52”)

Cun sos santos ti pones in impiciu

ca mancu issos sun pensende a tie.

Làssalos in su chelu e in su niciu

però innanti de ch’esser inie

fit sant’Antoni ’estidu de celiciu

e bufaiat su late ogni die.

Non si ch’est mortu dae s’apetitu

e no est mancu mortu dae su fritu.

 

 

 1. Mura (1’02’’)

Tue dende ti ses onores mannos

in su palcu cantende in poesia

ma su corpus ti ponet in afannos

prite b’at males de dogni zenia.

Antoni pensat a s’ànima ebbia

e-d-est campadu a chentu e chimb’annos:

non penso chi mi l’as a dennegare,

bastat s’iscritu de abbaidare.

 

 

 1. Màsala (50”)

Veramente su chelu no est afaca,

totu s’impignu tou non cumprendo.

A s’apretu nde ’ogo dae busciaca

sas manos e cun issas mi difendo:

su coro est in su sinu tichi-taca,

non lu toco ne bido ma l’intendo.

E de s’ànima invece non mi fido:

no l’intendo ne toco e non la ’ido.

 

 

 1. Mura (1’03”)

Ma in su postu chi nos che collocan

non nd’isco si cuss’ària l’as bida

puite ogni cosa ’enit finida

tando su passu ’e s’andare nos blocan.

Ma sos chi jughen s’ànima pulida

a sos santos adoran e invocan

fin’a arrivare a s’ùltimu momentu

chena si fagher su corpus cuntentu.

 

 

 1. Màsala (50”)

Lass’istare chi ’olen sos astores,

cun colvos e cun àteros alados.

Ma in s’òpera sua risultados

Dante at dadu chi semus pecadores

da chi sos Pabas e sos Munsignores

che los at totu in s’inferru agatados.

Cussos puru in sa vida che a mie

an pensadu a su corpus dogni die.

 

 

 1. Mura (59”)

M’a su tema li namos adiosu

ca est ora ’e nde fagher sa finale.

No semus unu a s’àteru uguale,

deo puru ripito premurosu:

Sòcrate su filósofo famosu

at nadu chi est s’ànima immortale.

E-d-e su giustu, non podes transire:

l’at a totu su mundu fatu ischire.

 

 

 1. Màsala (45”)

Mires, Mura, est s’ora ’e sa finale,

de finire nde fato sa manera.

Sa veridade cunfesso sintzera

comente a dogn’àteru mortale:

menzus a fagher pius pagu male

pro riscatare un’ànima sintzera.

Pro chi su chelu che siat in chima

est bellu puru a pensare a s’anìma.

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22”.

 

 

 

Foto: Archivio Domus de Janas