Parteus de una siguresa: po chini s’acostiaiat a su giogu de su fubalu in is annus setanta custu fut unu giogu de bisus e de ammaju. Immoi no est prus aici. Tandu si castiaiat feti cussu chi sussediat in campu: unu dribbling beni arrennesciu, unu gol chi, a pustis, ti bias in su sonnu, unu corpu de tacu chi cicaias de torrai a fairi gioghendu cun is amigus. Is stadius funt sempiri prenus de genti meda, bastat a castiai calencunu videu chi si podit agatai in You Tube e si cumprendit s’amori mannu chi fut in is corus de is tifosus. Est a nai ca finas po chini est pesau in cussus annus at cumentzau a biri cosas chi non c’intraiant cun su fubalu: una po totus est candu is giogadoris si bendiant is partidas. Forsis est de tandu chi totu est cumentzau a fairi perdiri su bisu. O forsis de candu funt intradas is televisionis? A parrer nostu est cussu su mali prus mannu. Is stadius mesu sbuidus e sa genti chi at scioberau de si castiai is partidas in sa pagi de sa domu insoru. De calidadi manna is imaginis, ma s’est perdia totu sa maja e finas is relatas socialis.

In custus tempus si chistionat non prus de una bella giogada, ma de bilancius, campionaus bintus cun cogliunendu, de Var, de sponsor, de dinari! Est mudau totu, ma in meglius? Nou, si podit nai a bogi arta: a innantis is giogadoris pariat genti de domu, immoi ddu est una diferentzia manna ca non si podint prus acostiai, ca parit genti lompia de un’atra galassia.

De cenarba passada eus connotu un’atru fueddu chi est intrau, cun prepotenzia manna, in is concas de is tifosus: “pusvalenze”. Sa scuadra italiana prus famada de su mundu, sa Juventus, s’est agatada cun cuindixi puntus de mancu in classifica po airi cogliunau, aici narat chini at scritu sa sententzia, is bilancius. In pagus fueddus bendiat giogadoris po dinari meda, si chistionat de milionis de eurus, a atras scuadras amigas. De arremonai feti is nominis de Cerri, chi no est mancu Gigi Riva, po dexi milionis de eurus, Audero, chi no est mancu Yascin, po binti milionis, Sturaro, chi no est mancu Junior, po cuasi dixiaseti milionis. Spantaiant a totus cussas comporas de parti de scuadras chi dinari meda non teniant. Totu custu si podit fairi, “ddu faint totus”, est sa bogi de is abogaus e de is tifosus de sa Juventus. Beridadi manna, est a nai. Ma… comenti de sempiri c’est unu “ma”… candu si faint custas operatzionis tocat a biri de averas comenti funt andadas: is giuigis ant cumentzau a trabagliai meda e ant cumentzau a ascurtai eita si naraiant, in is telefoneddus, is dirigentis de sa Juventus. Ndi funt bessius a campu totu is malis e is cogliunus, Andria Agnelli, Paratici, Cherubini, Arrivabene si funt “impicaus cun is manus insoru”, po umperai is fueddus chi at nau Eva Christillin, grandu tifosa de sa Juventus chi trabagliat in s’UEFA. Ant esagerau e, sempiri po is giuigis, depint pagai.

Inderetura is tifosus de is biancu e nieddus ant amelessau de non castiai prus is partidas in televisioni po non donai prus dinari a chini s’erricat meda, DAZN! Forsis depint cumprediri ca fendu aici una de is scuadras chi patit de prus est propriu sa insoru: su 15% de su bilanciu de sa Juventus est cussu chi erricit de is televisionis! Nemus tenit sa beridadi in manus, ca tocat a ligiri beni is motivatzionis de custa cundenna, ma una cosa si depit cumprendiri: invecias de fairi is tifosus poita non si cicat de castiai cussu chi est sussediu? Poita is curpas non ddas donant a cussus dirigentis, agataus cun is manus in sa marmellata? Poita, po ponni infatu a is scudras ingresas, spagnolas e tedescas, is dirigentis insoru ant cumentzau a comporai giogadoris a pretzius de macus? Bosi dd’arregodais sa compora de Cristiano Ronaldo, unu de is giogadoris prus famaus de su mundu? Nosu giai, naraiant is dirigentis e is tifosus de sa Juventus, totus est a nai, ca si torraiat a pagai cun is magligeddas chi podiant bendiri. Ronaldo pigaiat trintatres milionis de eurus a s’annu, cosas de macus de aberu, e ddu scieis, in dinari, cantu magligeddas ant bendiu de su portoghesu? In su tempus chi est abarrau in Italia non si lompit a dexi milionis. Forsis, invecias de aboginai, tocat a donai calencuna curpa a chini si creiat potenti meda. Est comenti chi un’operaiu si comporat una Ferrari, su prenu de carburanti, a pustis, comenti si ddu fait? Su matessi est sa compora de Ronaldo!

Is abogaus ant a pediri a su Coni, ca podit feti annullai sa sententzia ma no abasciai is puntus de penalidadi, e, in segus, chi cun su Coni andat mali, cun su Tar. E chi andat mali? Amelessant sa rivolutzioni? Donai crobba manna ca sa rivolutzioni si fait po cosas serias, su fubalu tocat a ddu torrai a castiai comenti unu sport o unu giogu.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

Lunis, su bintitres de gennargiu de su 2023

 

 

 

Foto: https://www.youtube.com/watch?v=JNDyNIF0bFc