Funt giai cuatrugentusessantacuatru is trabagliadoris de su Cumunu de Casteddu chi de sa cida passada trabagliant de domu insoru. In is urtimas tres dis, po cicai de sighiri su decretu ministeriali e po agiudai a fairi girai prus pagu genti possibili, s’aministratzioni casteddaia at ativau prus de tregentu postatzionis.

Po totus, duncas, sa possibilidadi de umperai de sa propriu domu is aplicatzionis po si collegai a s’anagrafe o a calechisiat servitziu comenti chi siat setziu in sa scrivania de s’uficiu. Est de s’arregordai ca giai in centubinti trabagliadoris ddu podiant fairi de s’annu passau.

Custus numurus funt pragius finas a Amazon Web Services chi at decidiu de doani bintimila dollarus de creditus chena pagai a su Cumunu. Cun custu dinari su matessi Cumunu, po cuatru mesis, non at a tenni spesas de gestioni po is postatzionis chi imoi funt funtzionendu.

 

 

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Civico_(Cagliari)