Funt erribaus in degi, feti is parentis prus strintus, ma funt possius intrai feti in tres. In su campusantu de Santu Migheli, po saludai su primu mortu sardu de su Coronavirus, non si podit mancu nai ca si faiat un’interru, poita non s’est fatu mancu cussu. Carlu Tivinio, corantadus annus, connotu in Casteddu comenti “Carlone, meri de su locali “Lima Lima” in via Iglesias, est stetiu cremau e interrau coidendu , indenanti de sa pobidda, de unu fradi e de una sorri. Su corpus de su piciocu est erribau biora de is seti e mesu, e a pustis un’ra fut totu acabau, poita su Coronavirus, bocidi e, a dolu mannu, non donat s’onori a is mortus. Tivinio iat su virus in Rimini, fut inigui po una fiera, e una borta torrau a domu non iat torrau a oberri su bar ca fut acaglienturau e istaiat mali. A pustis essiri intrau in s’ispidali de Is Mirrionis is dotoris ddu ant postu in coma e de custu non si nd’est mai prus scidau.

Custu mengianu s’urtimu viagiu de s’ispidali a su campusantu: iat essi stetiu prenu de genti chi fut un’interru “normali”, invecias po su decretu ministeriali de sa cida passada a ddu saludai funt feti in tres.

 

 

Foto: http://www.comunecagliarinews.it/news.php?pagina=15215