“Su dinari de is bonificus? M’at agiudau candu deu e pobidda mia teniaus problemas. Chi giogat in su casinò? Chi su dinari est su suu est una chistioni sua”

Aici D. M., amigu de Franciscu Totti, chistonat, po telefunu, cun d’unu giorronalista de “La Verità”. Totti est acabbau in d’unu indagu po dinari passau a is domus de giogu de Londra, Monte Carlo, Las Vegas e po airi girau dinari a una pensionada de Anzio, chi est sa sorga de D. M..

E a sa pregunta chi cussu dinari siat serbiu po scumitiri, su piciocu arrespundit: “Soi amigu de Franciscu de cuindix’annus. E candu de e pobidda mia eus tentu problemas, non mi ndi parit bregungia a ddu nai, ddi eus pediu dinari, prus o mancu centusessantamila eurus, de torrai. Ddu at fatu cun mei ma finas cun fradil e atrus familiaris”. “Soi deu chi giogu – at aciuntu s’amigu de Totti – tengiu un’amigu meri de ses aposentus aunia si scumitit in is Casteddus, ma su dinari chi m’at donau Totti non ddu apu mai pigau e mandau a chinechisiat. Ddu iari depiu pigai e girai cun bonificus, est beru? Deu cussu dinari non ddu apu mai tocau e no est mai bessiu de su contu miu e funt passaus annus meda”.

“Issu tenit un’amori mannu po sa domu de giogu de Monte Carlo – sighit D. M. -. Galu de prus po cussu de Las Vegas”. E po cantu pertocat su dinari pigau in paperi narat: “Franciscu fait de sa generosidadi, poita est pesau in d’una familia pobora, unu modu de biviri. At pagau centumila eurus po cicai de sanai una pipia. Franciscu agiudat a totus. Dinari chi no at mai pediu a palas. Est unu piciocu de oru. In segus chi si giogat calencuna cosa, ddu podit fairi, est beru?”.

“Chi tui andas a monte Carlo est prenu de giogadoris – acrarit galu s’amigu de Totti -. Ddu est Mbappé, mesu scuadra de sa Roma, ddue andant totus; Nainggolan, Pjanic”. Aciungit finas ca po mori de custu vitziu certaiat cun sa pobidda, Ilary Blasi: “Mancu una borta. A su casinò ddue andaiat sempiri cun totu sa familia e is amigus. Forsis totu custu ddu at fatu bessiri a campus a pobidda, immoi c’ant certau?”.

“In custu tempus non ce dda facu nemancu a chistionai cun Franciscu, poita est in crociera. Ddi apu nau de mi tzerriai, cun d’unu messagiu, ma ancora non ddu at ligiu”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Lunis, su noi de gennargiu de su 2023

 

 

Foto: https://laroma24.it/rubriche/la-penna-degli-altri/2023/01/totti-la-verita