Est torrau meda peus de cussu chi est stetiu in is mesis de s’acorramentu in domu. Su Covid-19 chi pariat scaresciu, o forsis iaus pensau de airi bintu, est erribau in is biddas prus piticas et est donendu arriolu meda a totus. Sedilo, Silanus, Nurri, Orgosolo, Orune e Seui funt is biddas, massimamenti, chi nosi benint inderetura a conca. In totu custas comunidadis, in is mesis passaus, pariat ca non podiat erribai mai. Invecias est comenti sa moda: a innantis si fait connosciri in is citadis mannas e a pagu a pagu, in capas, erribat puru in is logus prus atesu. Aunia eus faddiu? Forsis totus no ddi eus donau s’importantzia chi tocaiat a ddi donai? Eja, pensaus ca giai! Imoi est erribau su tempus de donai prus crobba manna a totu cussu chi in s’istadi passada no eus fatu. Tocat a umperai is mascaras po buca e nasu, tocat a si puliri is manus in donnia e abarrai a sa stesiada de totus. C’at genti, a dolu mannu, chi creit chi siat totu un’esageratzioni, ma is mortus funt de testimonia po nosi arregodai ca podit essiri impestau chine chi siat. Cicheus, comenti nos’arregodant is sindigus che sighiri is mesuras e, in su fratempus chi aspetaus chi is scentziaus trabagliant, ndi eus a bessiri de custa pesta legia. Totu imparis, cun ciorbeddu e  coru, est una guerra chi si podit binciri.