Genti meda in Sardigna po Mateu Salvini, erribau eriseru, comenti de Ministru e comenti capu de sa Lega, po su votu de dominigu e po incumentzai sa campagna eletorali de is Regionalis de su 24 de friargiu. At chistionau de medas cosas ma massimamenti de seguresa e de imigraus comenti dogna borta.

Funt cuatru is logus aunia est andau. Est partiu de sa Prefetura aunia si chistionaiat de ordini e seguresa e in segus est andau a bisitai is redatzionis de S’Unioni Sarda e de Videolina. In Cuartu, invecias, su ministru at chistionau in su mercau paris a sa candidada de su centrudresta Taniela Noli.

A pusti prangiu est partiu de su Campidanu, acumpangiau sempiri de su candidau po Presidenti de sa Regioni Christian Solinas, po erribai a innanti in Aristanis e a pustis in Salighera.

 

 

 

Foto: globalist.it