Fut ora a tenni is assessoris regionalis chi mancaiant a sa giunta de Christian Solinas. Funt Valeria Satta de sa Lega a is Affari Generali, Chirigu Sanna de su Psd’Az a s’Urbanistica, Gabriella Murgia (ant fatu su nomini sû Fortza Paris cun Sardegna civica e Sardegna 20Venti) a s’Agricoltura, Orrobertu Frongia de is Riformatori a is Lavori pubblici e Andria Biancareddu de s’Udc a sa Cultura e Giorgio Todde de sa Lega a is Trasporti. S’assessorau a s’Industria Solisas si ddu poderat ancora po sei.

Fut sa una e unu cuartu candu Solinas at incumentzau a chistionai in Consigliu Regionali a pustis chi totu su mengianu iant certau tra una parti e s’atra de is deputaus regionalis. Solinas s’est difendiu nendu ca non est beridadi ca su Consigliu Regionali non at trabagliau po mori ca issu non iat ancora chistionau de su programa e at arregodau ca su presidenti de sa Regioni non depit tenni sa fiducia de su Consigliu.

 

 

 

 

Foto: regionesardegna.it