At cumentzau giai in s’asilu nidu Totoreddu, po mori de su trabagliu de sa mama e de su babbu, a andai ai scola. Tocaiat a dd’aprontai su prangiu e andaiat cun allirghia manna ca ddu faiant giogai e spassiai. Maista Gratzia ddi boliat beni e Totoreddu candu dda biat si betada intru de is brassus sus. Prus de una borta perou ddi sussediat a prangiai candu Pepi ddu lassaiat. De s’asilo nido est passau a sa scola materna e s’est agatau, inderetura, cun pipieddus chi ddis funt intraus in su coru: comenti no arregodai Giuanni o Vitoriu chi de tandu dd’ant acumpangiau in totu is scolas chi at fatu po imoi? S’est acapiau a Giuanni comenti unu fradigeddu e is maistas chi at tentu ddus ant incuadraus comenti mancu unu babbu e una mama ce dd’antairi fata. Po dd’amelessai candu faiat calencuna cosa chi non depiat in domu bastaiat a ddu amelessai nendudeddi: “Cras ddu nau a sa maista” e tandu torraiat totu che a innantis. Maistas bonas de averas at tentu in cussas scola: Maista Lidia cun maista Giuanna, duas prendas chi cun is pipius c’ant scipiu fairi e funt abarradas in is arregodus de Giuanni. Iant cumprendiu beni su naturali de Totoreddu e totu: sa manerosidadi cun coloris e paperi, sa fantasia e cussu caratiri chi ddi scoviaiant is ogus. Sussediat bortas meda chi Pepi s’intendiat nai de is Maistas: “Fusteti tenit is ogus che Totoreddu, o seis bregungiosus o teneis calencuna cosa de atacai”. “Est feti bregungia”, fut sempiri prontu a nai Pepi.

Acabada sa scola materna, cun d’una festa manna, Totoreddu non biat s’ora de intrai in is elementaris. S’est agatada cun atrus cumpangeddus e, massimamenti dus: Sirviu e Antoneddu. Ddi funt intraus in su coru, Sirviu poita fut bonu e Antoneddu po essiri belligeddu e sempiri cun s’errisu in cara. Dogna cosa fata fut cun Giuanni e Sirviu. A su cumentzu pariat ca Sirviu fut cussu cun chi cumandaiat, e invecias, in segus eus scobertu ca fut Totoreddu cussu chi decidiat. Ce dda faiat forsis cun is fueddus, ma Pepi at sempiri timiu ca ddi poniant menti feti po no dd’ofendiri. Andat beni, funt cosas de pipius e is mannus, depint cicai de non si ponni in mesu po nudda.

Fortuna manna at tentu cun sa maista, una de cussas chi scit ligiri su coru e is ogus de is pipius. Cinc’annus aunia at imparau a studiai, a donai atentzioni a is compitus de fairi e a s’arregodai is fueddus chi Pepi dd’at sempiri nau, finas a si fairi orrosciri: “A innantis su doveri, a pustis su prageri”. Fut un’allirghia manna candu si depiat andai a chistionai cun Maista Libera: is fueddus chi Pepi ascurtaiat de cussa femina sabia, po Pepi, funt cussus chi dogna babbu iat bolli intendiri. “Piciocheddu abistu, sempiri atentu chi dogna tanti morrungiaiat candu intendiat de tenni arregioni, mai unu disatinu e mai unu fueddu malu. Mai beniu cun d’unu compitu chena fairi e cun sempiri sa crosidadi de andai a innantis cun sa letzioni. Non scoviat e scit poderai calechisiat segretu e si bit ca est unu pipiu sighiu in domu”.

Feti po una cosa Maista Libera teniat cosa de nai, comenti de s’orrestu is maistas tentas in is scolas prus piticas: sa cosa de papai de sa mensa. Pepi ddu sciat, ma de custu nd’eus a chistionai in d’un’atra ocasioni.

De sa scola elementari, passau a cussas medias, Totoreddu s’est intendiu cuasi mannu e si bit comenti castiat galu is pipius chi ancora portant su grembialeddu. At imparau a connosciri atrus cumpanigus, ma sempiri cun Giuanni e Sirviu a su costau: una ndi faint ma centu ndi pensant. De comenti acora galu s’intendit pipiu, Pepi si nd’acatata comtnti ddu pigat a manu pigada, de ocannu chi benit seus segururus ca custu no at sussediri prus, ma po immoi Pepi si dda gosat cussa maniscedda pigada a sa strinta.

 

 

5 de arbili de su 2022

 

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22

 

 

 

Foto: https://www.disegnidacolorareonline.com/disegni-colorati/bambini/bambini-a-scuola-colorato