Su meri de Fortza Italia at scioberau Matrix po fairi sciri ca su presidenti de su Consigliu, chi at a binciri is eletzionis, at essi de seguru Antoni Tajani. In su mentris chi Berlusconi fueddaiat, Tajani etotu scriat in Twitter torrendu gratzias e nendu ca est a dispostitzioni.

Su centrudresta at fatu biri a sa genti de dda pensai a totu una manera e in s’atobiu de eriseru a mericeddu ddue funt totu is “leaders”: Sirviu Berlusconi, Giorgia Meloni, Mateu Salvini e Arrafiaeli Fitto.

“Podeus binciri in sa Camera e in su Senau – at nau Berlusconi – e chi binceus ndi tiraus totu is cosas chi at fatu sa manca”. Sa prus cuntenta de totus est parta sa Meloni chi de una pariga de cidas boliat un’atobiu totu imparis de is partidus de s’alleantzia. “Eus agatau su tempus de abarrai totu imparis, est importanti meda chi is italianus si biant aici”, at nau, innanti de nai ca po su cuatru de martzu ci funt feti duas stradas: “O binceus nosu o non si nc’ata a cumprendiri nudda, e candu non si nci cumprendit nudda o si torrat a votai o si fait unu guvernu chi cumbenit a pagus”.

“Deu non biu s’ora de andai a guvernai po nci bogai sa lei de sa Fornero” at narau Mateu Salvini chi at finas aciuntu ca “teneus una lei giai pronta in pissu de sa legittima difesa”.

Candu Salvini at nau de essiri stancu meda ca benit de tregentus cumitzius, Berlusconi s’est acostiau po di stregiri su sudori e totus ce dd’ant acabada a erriri.

 

 

Foto: ansa.it