Bosatrus chi teneis animu e coru tostau provai a ddus poderai candu bieis unu figliu in disisperu.

Su contu est custu: acabbat su campionau de fubalu aunia Totoreddu at giogau pagu, finas poita fut unu de is prus piticus. Cumentzat su campionau chi torrat cun s’idadi sua e Totoreddu non bit s’ora de giogai. Lompit sa dì de sa partida e de sa scola dd’annuntziant ca unu cumpangeddu est impestau de su Covid e duncas chini est in cussa classi no at a podiri pigai a puntas de pei sa bocia. Totoreddu non sciat galu nudda candu bessit de iscola e tzerriat su babbu po s’atobiai in sa prassa. Pepi, chi iat possiu scioberai, si fut fui in Alaska po non si ddu nai, ma depit: “Totoreddu, oi sa partida non dda podis giogai, né tui e nemancu is atrus cumpangius chi funt in sa classi tua”. De s’atra parti de su telefunu bogis che unu macu: “Ma comenti, dda fui aspetendu de sempiri custa partida e imoi chi est lompia s’ora non possu. No est giustu, no est giustu”. Su babbu intendit su pipiu prangendu a insunfius e calencuna lambriga calat a-i cussu puru. Serrant su telefoneddu chena mancu si saludai, non serbiat a nudda, poita is fueddus non s’agatant. Pepi ddu scit ca imoi Totoreddu est amargurau e nervosu, non serbit a chistionai, serbit a fairi. Fait passai una mesoredda e ddu torrat a tzerriai, ma nudda est mudau, antzis est peus: “Babbu, babbu – di narat su pipiu – poita sa mlafortuna dda tengiu sempiri a su costau? Bolia giogai, fut sa spera mia, non ce dda facu, soi feti prangendu e non tengiu gana de fairi atra cosa”. Pepi ddu cumprendit e cicat is fueddus giustus, mai si fut agatau in situatzionis che custas, ci provat su matessi: “Dai, Totoreddu, passu a ti ndi pigai e cicaus de fairi atra cosa chi ti facat spassiai”. Dd’impromitit una bona pariga de impignus e finas de andai su matessi a biri sa partida de is cumpangius. “Nou, nou, ma ti parit ca mi nd’andi a biri sa partida po sunfriri galu de prus? E ti parit giustu ca deu non passa giogai, ma possa andai  a mi dda castiai?”. Tenit arregioni Totoreddu, ma sa lei est lei e comenti naraiant is latinus “Dura lex, sed lex”. Ma bai e feddu cumprendiri a chini teniat custa dì comenti unu de is importus prus mannus de sa vida sua . “Ascurta, Totoreddu, de bengiu a ti ndi liai e paris, a pustis, decideus ita fairi.

Candu Pepi bit a Totoreddu nde ddi calat su coru, iat tenni de prangiri finas Pepi, ma depit poderai, poderai meda. Sa faci de Totoreddu est orrubia, is ogus infustus e is passus grais che tronu. Non si setzit mancu indenanti, bolit abarrai a sa sola in palas e non ddi bogat paraula peruna. Cincu minutus funt passaus aici, a sa citia. “Ddu bolis su gelau?”, ddi pregontat Pepi. “Nou, ia bolli feti giogai sa partida, non bolgiu chistionai de nudda”, arrespundit a bogi trula. “M’at tzerriau su babbu de Sirviu, cussu puru non podit giogai po sa matessi arregioni, ma andant a castiai is atrus. DDu feus nosu puru?”. “Non sciu ita fairi. Su coru est tristu”, arrespundit Totoreddu, sempiri cun is ogus prenus de lambrigas. “Tandu chi non ce dda fais tui a decidiri ddu facu deu: andaus, ddu ant essi finas Sirviu e Giuanni e as a biri ca ti passat totu”.

Movint bia su campu, Totoreddu est sempiri in disisperu, pesta maladita, e lompiu inigui non mudat. Prangit, ma si acostiant a sa machina is amigus e ce dda faint a nde ddu fairi calai. Castiant sa partida e candu Totoreddu scoberrit ca is atrus funt pagu cosa cun sa bocia in is peis, si ligit in faci ca est prus abbatiu de a innantis.

Acabbat sa partida e su caminu po ddu torrai a domu est peus de prima. Totoreddu est in tristura, Totoreddu s’intendit in malafortuna, Totoreddu est in disisperu e candu calat de sa machina imbrassat su babbu e torrat a prangiri, unu basideddu, e unu carignu e si saludant. Su babbu s’alluit una pipa e torrat a domu sua fendu totu su tretu cichendu de non prangiri. Non ce dd’at fata.

 

31 de martzu de su 2022

 

 

Màuru Mura 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022 LR 22/2018, art. 22”

 

 

Foto: https://www.pinterest.it/pin/816418238673757990/