In custa campagna eletorali chi s’at a serrai cras a mesunoti mancaiat sa bogi de Pieruferdinando Casini. Eriseru at chistionau cun is giorronalistas tochendu medas argumentus: “Deu in su 2001 fui su presidenti de sa Camera, in cussus cinc’annus apu tentu de nai prus de una borta cun Berlusconi. Apu nau ca soi de acordiu cun su Ius soli in su tempus passau. Su sinnu chi s’Italia est torrendu a coa si bit de sa chistioni ca candu nd’ia fueddau cussus de su centrudestra non iant nau nudda, imoi invecias seus torrendu aberu a palas”.

Dapoi at insighiu: “Non soi de su Partidu Democratigu, ma soi unu alleau. Su centrudestra non est prus cussu de una borta, bastat a pensai ca cussu chi fait sa bogi prus grussa est Salvini, sa genti at cumprendiu ca c’est calencuna cosa chi no andat. Apustis ci funt is Steddaus ca po mimi funt che-i cussus de Scientology. Oi, donai fortza a su centrumanca est a ponni fortza a un’idea po s’Italia”.

Dd’ant, pregontau, insegus eita ndi pensaiat de Salvini chi at giurau, sabudu passau in Milanu, cun sa grugi in manus: “Candu unu est cunvintu chi fendu aici ndi podit pigai cuatru votus in prus, tenit calencunu problema. Sa genti chi tenit conca cumprendit beni is cosas”.