“Mateu Salvini tenit gana meda de erribai primu in sa nostra alleantzia ma is urtimas novas narant ca sa Lega est a cuatru puntus a coa de nosu. A donnia manera, chi si scipat, su presidenti de su Guvernu at a tocai a su partidu chi pigat prus votus” Sirviu Berlusconi fueddat de s’arradiu, in Radio Capital, e ndi tirat su capu de Lega a sa cursa de po Palazzo Chigi. Po su meri beciu de su Milan est Antoni Tajani chi andat beni comenti presidenti de su guvernu: “Est unu de is pagus chi podit fairi balliri is interessus de s’Italia in Europa, ddi bolint meda beni e ddu stimant”. “C’at bisongiu de un’Italia frima e nosu teneus abisongiu de s’Europa amiga”.

Torrat, in segus, a si dda pigai cun is Steddaus: “Salvini calencuna borta est unu pagu in pissu de is errigas ma is cosas chi narant cussus de su Movimentu Cincu Steddas funti naradas cun odiu, Di Battista prus de totus ndi narat una a s’ora. Salvini non est unu terrorista s’est setziu cun nosu e at fatu biri ca est unu chi pensat e chi arregionat. Paris a sa Meloni eus fatu unu programa in cumunu”.

Candu di pregontant chi bolit curriri po fairi su Presidenti de sa Repubblica in su 2022 arrespundit chena pilus in sa limba: “Pensu ca nou, non apu mai tentu ambitzionis poligas, custa politiga non mi pragit po nudda e duncas non pensu de fairi su Presidenti de sa Repubblica, mancu chi ce dda feus a ddu fairi votai a sa genti. Deu soni ancora in campu poita mi parit ca s’Italia tengiat abisongiu de mei. Comenti in su 94 apu intendiu su doveri de sarvai s’Italia. Tandu su perigulu funt is comunistas, oi invecias is Steddaus”.

 

 

Foto: laRedazione.eu