Eriseru funt torraus a-i scola pusti is ferias de Paschigedda e inderetura unu scioperu. Non po totus ma po is scolas maternas e primarias. A Casteddu, a Roma, a Torinu, a Palermo, is maistus e is maistas cun su diploma magistrali pigau ainnanti de su 2002 protestant contras sa sententzia de s’Adunanza plenaria de su Cunsigliu de su Stadu chi nce ddus at stupaus de is graduatorias.

Una decisioni chi ddus stesiat de s’obietivu mannu chi est su trabagliu po sempiri e chi in atrus casus annulat su cuntratu giai fatu finas chi cun “Clausola di riserva”.

Totu custu est sucedendu in su mundu de sa scola, e pusti is protestas in su tempus de Paschigedda, oi una manifestatzioni noa cun is sindacaus Anief e Cobas Sardegna e primu scioperu de custus insegnantis chi erriscant imoi de torrai a fairi is suplentis.

In Sardigna funt cuasi milli maistus e maistas e in Italia funt coranta mila: sa lei prima permitiat a chini iat tentu su diploma magistrali ainnanti de su 2002 s’abilitatzioni a s’insegnamentu, imoi nou. A cunfirmai custu diritu ci funt stetias seti sententzias chi su Cunsigliu de su Stadu no at tentu in contu perunu.