Ddu ant agatau in d’una clinica privada ca si depiat curai unu cancru a sa stentina. Mateu Messina Denaro eriseru a mengianu, candu fut fendu unu tamponi, est stetiu acapiau de is Ros in Palermu.

Teniat bestiris de marca e a su bursu un’arrelogiu spantosu chi costat trintacincumila eurus. No at fatu resistentzia e at nau inderetura de si lamai Matteo Messina Denaro, finas chi po is documentus chi dd’ant agatau in pissu su nomini fut Andria Bonafede.

Su boss a sa lei depit arrespundiri de totu cussu chi est sussediu in Sicilia candu si chistionat de mafia. At bociu, at amelessau e at cumandau po annus meda e de trint’annus non si faiat agatai de sa giustissia. Imoi est impresonau e a pustis airi fueddau de su presoni de Bancali, imoi si chistionat de cussu de L’Aquila, aunia s’agatat genti meda in su regime de presoni tostau.

In segus a s’acapiu de su boss, is carabineris de su Ros e sa procura de Palermu ant agatau sa domu aunia biviat: in Campobello de Mazara, in sa provincia de Trapani. Est sa bidda aunia bivit Giuanni Lupino chi, po is indagadoris, ddi faiat de autista, acapiau finas cussu.

Est una domu in centru in d’una bidda chi est bivia de undixi mila personis e est a otu chilometrus de sa bidda de Messina Denaro, Castelvetrano.

Sa domu, umperada po s’atacai, de su boss dd’ant cumpudada pramu a pramu po totu su noti, a suta de is ogus de su procuradori Pàulu Guido, chi est s’indagadori paris a Màuritziu De Lucia.

Prus de unu de is ominis de mafia chi ant fueddau, scoviendu, cun sa magistradura iant nau ca Messina Denaro custodiat sa prenda de Totò Riina, cussu puru acapiau in su mesi de gennargiu de su 1993 e immoi mortu.

Forsis immoi is giuigis Falcone e Borsellino e totu sa genti fata bociri de sa mafia cumandada de cust’omini abistu e mali, si podint pasai in pagi.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

Martis, su 17 de gennargiu de su 2023

 

 

Foto: https://www.gazzetta.it/attualita/16-01-2023/matteo-messina-denaro-arrestato-dopo-30-anni-di-latitanza.shtml