“Sa scrocorigadura de su Ministru de sa saludia su trabagliu fatu po is ispidalis sardus est de lassai chena fueddus, ma ancora peus est sa reatzioni de s’assessori de sa Regioni chi si dda pigat cun chini at difundiu sa nova, abarrada atacada poita nde ddis pariat bregungia manna”, funt custus is fueddus de Migheli cossa de is Riformatori una borta scipiu de su No chi at nau su guvernu de Conte a s’organizatzioni chi iat fatu sa Regioni po is ispidalis sardus e a su documentu, abarrau segretu, chi fueddaiat de sa scrocorigadura.

Su Guvernu at nau sa suca e sa Regioni no dd’at pigada beni meda. “Seus prontus a erribai finas in denanti de sa Corti Costitutzionali po difendiri sa nostra riforma e is ispidalis nostus – fait sciri s’assessori a sa Sanidadi Luisu Arru -. Su ministeru nos incurpat de donai unu servitziu prus mannu de cussu chi si ligit in su Dm 70. Ma nos eus tentu in contu comenti est sa Sardigna, comenti de territoriu e de sa genti chi dda bivit. Eus finas fatu biri ca cun s’elicoteru donaus unu servitziu mannu e balenti in totu sa regioni.

 

 

Foto: agugliastra.it