Eriseru su presdidenti de su Guvernu beciu at nau ca de seguru at andai a votai e ca at a donai su votu po fairi binciri su centrumanca e ca is atras fortzas foras de sa coalitzioni non funt trabagliendu po s’unidadi.

At bofiu precisai custu ma non ce dd’at ingurtia Perdu Grasso, chi trabagliat a su progetu de Liberi e Uguali, ca s’est intendiu tocau e cun d’unu post in Facebook at inderetura arrespustu: “Est a suta de is ogus de totus – at scritu su presidenti de su Senau – ca su centrumanca non s’est possiu uniri po mori de Renzi ca no at bofiu. Comenti funt stetias fatas is listas e is otu bortas chi at pediu sa fiducia po sa lei eletorali funt signalis chi non lassant peruna cosa de pensai, creu chi su Partidu Democraticu bogliat fairi atru”. “Prodi at a votai Casini in Bologna invecias de Errani – sighit Grasso – nosu in cussu centrumanca non ci podeus abarrai”.

“A ndi tirai s’articulu digiotu, fair sa riforma de sa scola contras professoris e studentis, ponni otu bortas sa fiducia po una lei eletorali legia che pagus. Custu, e non atru,  at segau su centrumanca. Est forsis de sinistra a candidai in su Paralmentu Casini, Lorenzin e Viceconte? A mei parit feti ca funt aprontendu calencuna cosa po Renzi-Berlusconi”, at nau Roberto Speranza, chi fut paralmentari de su Pd e imoi est in cursa cun LeU.