Est mortu Giuanni Marcu Moratti, su meri e presidenti de sa Saras sa rafineria sarda fundada de su babbu, fradi de Massimu, ca forsis est prus famau poita, po meda tempus, fut su presidenti de s’Inter, e pobiddu de Letitzia chi in sa vida sua po imoi est stetia ministru de sa Scola, sindaga de Milanu e presidenti de Ubi Banca.

Figliu de Angilu, Giuanni Marcu fut nasciu in Genova in su 1936 e s’est mortu a pustis de una maladia longa chi dd’at provau is fortzas. Fut coiau duas bortas e in totu at tentu cuatru figlius (Angilu, Francisca cun sa primu pobidda, Lina Sotis, e Gilda cun Gabrieli cun sa segunda). In is tempus passaus at tentu medissimus incarrigus: presidenti de s’Unioni Petrolifera, fut in su comitau ministeriali de s’Industria e s’Ambienti,

Cun Letitzia at trabagliau meda po sa comunidadi de Santu Patrignano. Finas dei custa esperientzia de vida at chistionau Beppe Sala, su sindigu de Milanu, arregodendudeddu: “Unu grandu milanesu, imprendidori capassu e donaiat croba a sa genti prus debili. Sa citadi nostra e sa comunidadi de Santu Patrignano perdint un’omini mannu”.

 

 

 

Foto: Gazzetta.it