“Deu soi prontu a chistionai de cosas de fairi, de oi finas a dominigu. Non ap’a torrai a palas e agatu legiu chi totu su tema de sa campagna eletorali est cussu chi facu deu. Chi pensais chi passeus s’urtima cida a fueddai de cussu chi at a sucediri de su cincu de martzu eis sbagliau cussu de intervistai”. Aici at arrespustu su segretariu de su Partidu Democratigu, Mateu Renzi, a chini di pregontaiat chi si nd’andada pusti airi perdiu is eletzionis. Chistionendu dapoi in pissu de unu guvernu cun atra genti at nau: “Su cincu de martzu is problemas de fairi unu guvernu at ess iin sa conca de su presidenti Mattarella. Nosu non eus a fairi mai unu guvernu cun is estremistas che Salvini poita iat essi una cosa chi in Europa nemus iat a cumprendiri”.

Candu ddi pregontant de is ministrus de su benidori tenit is pensamentus crarus: “Poita depu contai de cosas chi non ci funt? Su ministru miu de s’Economia fut Padoan, eita narais meglius sa seriedadi sua o Brunetta e Di Battista? A in Internus ddu est Marcu Minniti: meglius Salvini? Is ministrus mius e de Gentiloni funt inigui”. E aciungit: “Seriedadi. Poita chi sighint cun is barzelletas chini creint de cunvinciri candu poi, candu funt stetius a su guvernu, non ant fattu nudda?”.

A Liberi e Uguali puru non si dda mandat a nai: “Non ses de manca candu fais binciri is destras. Chini votat po su partidu de Grasso e de D’Alema non fait binciri is idealis marxistas ma fait binciri sa Lega”.

 

 

 

Foto: controradio