Un’atra morti po sa meningite in Sardigna. Est sa segunda in pagu prus de unu mesi. Su noi de gennargiu passau su meningococco de tipu B iat bociu Luca Pisano, piciocu de digianoi annus de Tortolì. Sabudu passau, in Tatari, at smitiu de batiri su coru de una femina de Figari de setantanoi annus. Custa borta po una meningite chi, a donnia manera, non si podiat picigai. Sa femina figaresa, su cenarba pariat in bona saludi, iat passau sa dî in su monti cun is figlius e non at fatu biri perunu problema, fut trancuilla e serena. Su mengianu de sabudu, is parentis dd’ant agatada in domu chi non cumprendiat nudda. Inderetura ant pediu agiudu e cun s’ambulanza de su 118 dd’ant portada a su Giuanni Paulu II de Terranoa.

A pustis is primus risultaus de is analis is dotoris funt cuasi segurus chi sa femina teniat sa meningite de pneumococco e a-i custu puntu dd’ant pigada e portada a Tatari in aunia ddu est sa zona po is maladias chi picigant. Sa femina po una pariga de oras est abarrada ancora in vida ma a sa fini, a dolu mannu, non ce dd’at fata.

 

 

Foto: www.meteoweb.eu