Sa Regioni sarda s’at pigau s’impignu de torrai a ponni a curriri is 13 minadoris de Olmedo, chena prus perunu agiudu, chi de su binti de martzu funt torraus a calai a otanta metrus a suta de terra, ocupendu sa miniera de bauxite. Is atrus cunidigi puru, chi finas a triulas tenint is agiudus, ant a tenni su matessi. Totu custu est sucediu gratzias a s’acordiu chi anto pigau is assessoraus de s’Industria, de su Trabagliu e s’Igea cun is sindacaus Cgil, Cisl e Ugl.

In su mesi de làmpadas, ddu at essi un’atru atobiu po biri comenti andat su bandu internatzionali po sa gestioni de sa miniera chi sa Regioni depit pubricai tra calencuna dî. Sa Regioni s’est finas impignada a fairi in modu chi sa miniera facat benn igana de dda pigai a medas impresas.

S’assessori de s’Industria Maria Gratzia Piras iat bolli chi is minadoris chi funt a suta de terra ndi bessant inderetura poita s’acordiu fatu fait biri deabberu sa lugi. Ma eita ant a fairi is minadoris? De seguru ant a bessiri cras po andai a s’atobiu cun is sindacalistas po si fairi nai beni comenti est andada.

 

 

Foto: notizie.alguer.it