Comenti si podiat pensai, chena farta, e cun possibilidadis pagas de faddiri, totu su Consigliu comunali de Casteddu at nau ca giai po intregai su stadiu nou de sa citadi, chi si nd’at pesai, a Gigi Riva, a innantis omini balenti chi at scioberau Casteddu comenti logu aunia biviri e a pustis unu de is prus mannus giogadoris de fubalu de totu sa storia italiana. De seguru su prus mannu chi at bestiu is coloris de su Casteddu. Arremonaus feti una cosa: galu immoi, ca si giogant prus partidas, Riva est cussu chi at fatu prus gol cun sa Natzionali italiana, trintacincu in corantaduas partidas.

Bintinoi consiglieris in pissu de bintinoi ant nau ca eja a sa pensada de su sindigu casteddaiu Pàulu Truzzu. Su sindigu e totu at nau is arregionis et est partiu de candu Luigi Riva, connotu comenti de Gigi, de Leggiuno, est lompiu in terra sarda. “Unu scioberu de significu mannu, fatu de unu chi non fut nasciu e pesau in sa citadi nosta, ma chi at scioberau Casteddu comenti de domu sua. Est de arregodai ca non fut unu scioberu facili e mancu cussu chi cunveniat prus a Riva. Fut erribau e de seguru non fut su prus allirgu, pensaiat de c’abarrai tempus pagu e de s’Isula, in cussus tempus, si ndi chistionaiat beni. Fut unu amelessu po totus a nai ‘ti mandu in Sardigna’. Riva at tentu sa bonasorti de agatai una familia in Casteddu, a pustis chi iat sunfriu meda a innantis”.

In segus su sindigu de Casteddu at fueddau de su Scudetu de su doxi de arbili de su 1970: “Cantu est balliu cussu scudetu po sa sociedadi si podit cumprendiri de candu benit contau de chini ddu at biviu. Deu dogna borta chi fueddu cun d’unu testimongiu, castiu chi mudat finas sa cara, s’alluit e is ogus fueddant a solus e nosi contant s’emotzioni manna e sa passioni. No est stetia feti una vitoria in su sport, ma fintzas su fairi cumprendiri ca sa Sardigna podiat totu”.

Infinis, sempiri Truzzu, at chistionau de candu at nau a Riva sa pensada sua: “Fut emotzionau. A su cumentzu at brullau, poita cuasi sempiri su nomini de su stadiu benit intregau a calencunu chi est mortu. Ma, a pustis, at arregionau beni narendumì: ‘Soi cuntentu de ddu sciri a innantis de mi morri, po podiri biviri cust’ora e po mimi est galu prus bellu ca ddu ap’a podiri biri’”.

“Gigi Riva – at duncas acabbau Truzzu – est unu sardu, finas chi est nasciu in Lombardia: est unu de nosu! Pensu chi a ddi intregai su stadiu est unu arregalu mannu chi depiaus fairi”.

 

 

Màuru Mura

 

Mercuris, su 22 de martzu de su 2023

Foto: https://www.ilgiornale.it/news/sport/gigi-riva-compie-75-anni-ritratto-leggenda-cagliari-1780829.html