De interessu mannu funt is contus in pissu de Castel Doria, connotu finas comenti de Castel Doria de Santa Maria Coghinas, e massimamenti in pissu de s’urtimu principi a ddu airi biviu. Si narat ca custu casteddu de misteriu siat stetiu fraigau de is Doria bia su 1102, candu is genovesus ant fortificau totu is possedimentus chi teniant in sa Sardigna de susu, mascamente sa Casteddu Sardu de oi.

S’agatat, in dì de oi, una turri arta a cincu corrunconis, de perdas retangolaris acapiadas una a s’atra in ciumentu. Fraigau in pissu de orrocas artas a pagu tretu de is orus de su frumini Coghinas, su Castddu gosaiat de una mirada manna e ai peis sus s’ammanniaiat su pranu birdi. Sa legenda narat chi un’orruga a suta de terra portaiat de su Casteddu a sa Cresia de Santu Giuanni de Biddacuia, posta in s’atra parti de s’erriu, e chi custu passagiu is Dorias ddu iant scorrovonau feti po andai a missa in is dis de festa. Unu passadissu portat de sa turri a sa “Conca di la muneta”, aunia, si narat, is Doria ndi pesaiant su dinari. Custa Conca, a cantu parit, est una cisterna cun profundidadi manna, in basciu de sa cali s’agataiat una campana de oru, e chini ddue passaiat betaiat una perda po dda fairi sonai e difatis immoi sa cisterna est prena de perda e duncas sa campana non si bit e non sonat prus.

Una ‘ia – sempiri po su contu – a innantis chi is perdas de sa genti iat prenu su fundu, ddue fut calau un’omini e ddue iat agatau un’enna chi ddu iat portau in cuatru aposentus a suta de terra, mannus e de misteriu. In dd’unu de custus cuatru aposentus ddue iat agatau unu baculu de oru e in dd’un’atru iat bidu una janna manna de ferru serrada: custa depiat portai in atrus logus aunia is Doria poderaiant is prendas insoru. Ma s’omini non iat possiu moviri sa janna in ferru comenti nemus dd’at possia oberri a pustis sa morti de s’urtimu principi.

E po custu ancora is prendas de is Doria si ddue agatant.

 

 

 

Màuru Mura

 

 

Mercuris, su tres de gennargiu de su 2024

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024.

Legge Regionale 22/2018

 

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Casteldoria