Una nova mala chi est lompia intru de su mengianu a duru e su primu mericeddu comenti una bomba in su Gerrei, in Silius e Ballao, duas biddas dividias de chilometrus pagu de caminu e de is calis Erminio Congiu e Annalisa Prasciolu, bocius in su merì de martis a corpus de gorteddu, paris a su figliu de trintacuatr’annus, de s’atru figliu de dixiannoi annus, Eddie, funt partius po sa Germania trintaseti annus a immoi.

Bisaiant unu benienti meglius e unu trabbagliu firmu in su cumunu de Hohentengen, una biddigedda de cuatrumila abitantis in sa terra de Baden-Wurttemberg, in sa lacana cun sa Svitzera, aunia in medas funt lompius de sa Sardigna e de Ballao po trabbagliai in is fabricas de alluminiu de sa zona.

E iant essiri torraus intru de tempus pagu, comenti ant nau cussus chi bivint sa comunidadi sarda in Germania, chi ancora funt spantaus, e comenti ant finas arregodau eris in is duas biddas de is insoru arreiginis, aunia is dus lompiant dogna istadi.

Su bocidorgiu est sussediu martis a merì biora de is noi oras: su piciocu, cun dd’unu gorteddu in manu at cumentzau su machiori. Su babbu cun sa mama, de 61 e 58 annus, funt mortus inderetura, su fradi, invecias est mortu a pustis in su spidali. Lantiada finas sa sorri de su piciocu, portada in su spidali de s’elicoteru, ma non ddu at de timiri chi si morgiat.

Su giovunu, cun su passaportu italianu e tedescu, est stetiu inderetura acapiau e no at fatu perunu problema. S’indagu de sa politzia tedesca est cumentzau inderetura etotu e est addurau po tempus meda, ca bolint cumpendiri beni eita est sussediu a intru de domu.

Po s’ora unu giuigi istrutori at giai bogau a foras s’ordini de acapiu cun sa curpa de airi bociu tres personis e po airi provau a ndi bociri un’atra. Ancora non si scit eita at moviu su bremi de corru de su piciocu, ma chini connoscit beni sa familia at fueddau de certus medas intru de sa familia, fosis po mori de chistionis de droga.

 

 

 

 

 

Màuru Mura

 

 

 

Giobia, su bintotu de martzu de su 2024

 

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024. Legge Regionale 22/2018

 

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

 

Foto: https://www.ilmessaggero.it/mondo/strage_famiglia_germania_uccide_genitori_fratello_erminio_congiu_annalisa_prasciolu_ultime_notizie-8021747.html