Cuatru testimongius in sa udientzia noa de su processu de rivisioni de sa cundenna a su presoni a vida de Beniaminu Zuncheddu, su pastori de Burcei incurpau de airi bociu, in su mesi de gennargiu de su 1991, tres personis in is Montis de su Serpeddì in Sinnia. Indenanti de sa corti de apellu de Roma, aunia s’est torrendu a fairi su processu, at chistionau, intru de is atrus, Giusepu Boi, de Partiolla, cundennau in su tempus passau po su secuestru de Giuanni Murgia, in su mesi de talamini de su 1990, in sa matessi Partiolla.

Una fura chi sa procura generali, a innantis cussa de Caseddu e oi in Roma, e s’abogau Mauru Trogu, chi difendit Zuncheddu, pensant chi siat acapiada a sa strinta a sa stragi de Sinnia, poita si creit ca calencunu de is mortus (Gesuinu Fadda, meri de Cuile is Cocus tiatru de su bocidorgiu, su figliu Giusepu e su pastori Ignatziu Pusceddu) podiant airi a eita fairi cun su secuestru.

Boi at arregodau sa relata sua cun is Fadda, de is calis at trabagliau po dex’annus finas a su 1993, ma at nau ca no at mai scipiu nudda de sa morti insoru. Mancu po nudda de chini podiat essiri stetiu, ma a craras litaras at nau ca “po nosu non fut possibili ca ftu stetiu Beniaminu”.

Giai de su mengianu a pustis sa stragi sa pobidda de Gesuinu Fadda dd’iat intregau su bestiamini po sa relata forti chi teniat cun sa familia. In pissu de su politziotu Mariu Uda, invecias at nau: “De custu si podit scriri unu libburu. Si fut fatu connosciri comenti unu fradili de Busachi de Maria Fadda e pregontaiat de su bestiamini. Feti dapoi de tempus meda apu scipiu ca fut unu politziotu”.

Po s’acapiu cun su secuestru de Giuanni Murgia at nau ca funt feti “fantasias”. Comenti at finas nau ca non fut unu cunfidenti de su giuigi casteddaiu Luisu Lombardini.

Su dibatimentu, suspendiu po is festas de Paschigedda, at a sighiri su 9 de gennargiu.

 

Màuru Mura

 

 

Mercuris, su binti de mesi de Idas de su 2023

 

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – Imprentas 2023-2024.

Legge Regionale 22/2018

 

Ativadi apariciada cun s’agiudu de sa Regioni Sardigna – Imprentas 2023-2024. Lei Regionali 22/2018

 

Foto: https://www.open.online/2023/11/14/revione-processo-beniamino-zuncheddu-testimone-chiave/