“Forsis seus pedendu unu miraculu, ma ci boleus provai su matessi. Pedeus a Mateu Messina Denaro, o a chini po issu, de nosi fairi sciri aunia s’agatat figlia nosta. Est de arremonai ca non si moviat foglia chi non boliat issu, seus cunvintus ca scit eita est sussediu dixiot’annus a immoi”. Aici ant fueddau Piera Maggio cun Perdu Pulizzi, babbu e mama de Denise Pipitone, sa pipia sparessia in Mazara del Vallo su primu de cabidanni de su 2004.

Totu su territoriu de Mazara del Vallo fut controllau de su “clan” de Messina Denaro. “Seus segurus – ant sighiu a nai is dus – ca issu scipat eita est sussediu cussa dì, non poita est responsabili, ma feti poita issu connosciat dogna movimentu in cussa zona. In prus pensaus ca totu sa giustissia chi si moviat in cussas dis dd’at donau strobbu mannu e duncas calencuna cosa dda depit connosciri. Pedeus un’atzioni de omini de parti sua, po nomini de figlia nosta Denise e po totu is mortus bocius de innocentis”.

“Candu in d’unu territoriu sussedit calencuna cosa de spantu comenti su secuestru de una pipia e sa mafia non c’intrat nudda – at aciuntu Jagu Frazzita, s’abogau de Pier Maggio, chistionendu in su programa de Rai 2 ‘Ore 14’ -, is mafiosus cicant sempiri de connosciri sa beridadi. Comenti est sussediu po su sparessimentu de Stevini e Antoni Maiorana, finas chi tandu a is mafiosus dd’ant nau faulas”.

S’abogau, a pustis, at sighiu: “Non pensaus chi Messina Denaro apa fatu calencuna cosa, ma chi po trint’annus at cumandau sa mafia in sa zona de Trapani, tandu podit essi chi calencuna cosa dda scipat. Sa spera est chi decidat de chistionai agiudendu sa giustissia a connosciri sa beridadi. Iat essi bellu meda, ma est unu paperi postu in d’una butiglia e tirau in s’oceanu”.

Tempus pagu a pustis chi su boss est stetiu acapiau, Piera Maggio e su pobiddu Piero Pulizzi in Facebook iant scritu: “Pedeus a su Stadu italianu, a is magistraus chi depint portai a innantis s’indagu chi, a pustis, totu is preguntas chi ddi depint fairi ddi pedant chi in calencuna manera connosciat novas de figlia nosta Denise”.

 

 

Màuru Mura

 

 

Cenarba, su binti de gennargiu de su 2023

 

 

Foto: https://www.primapaginamazara.it/i-genitori-di-denise-pipitone-chiedete-a-messina-denaro-se-sa-dove-denise