Giorgia Meloni, sa presidenti de su Guvernu italianu, festat is primas centu dis de poderi, ma “no seus ancora lompius”, narat, poita “guvernai s’Italia est una maratona e non una cursa lestra”. Unu bilanciu? Est tropu acoitu, “ddu eus a fairi a s’acabbu de is cinc’annus chi sa genti nos at intregau”, ma po su benidori s’agatat otimista e narat: “S’Italia ce dd’at a fairi, seus in d’una situatzioni bona meda, prus de cantu calencunu bolit fairi creiri”. A chini ddi chistionat de su “spread” e a chini non creit in custu guvernu non dda mandat a nai ma fueddat cun craresa: “Su ‘spread’ est calau, in custas centu dis de 236 a 175. Sa Borsa at tentu un’aumentu de su 20% e Banca d’Italia narat ca po is urtimus ses mesis de ocannu s’economia italiana at essi in crescita”. Sa presidenti de su consigliu chistionat in sa rubrica social, comenti de sempiri, cun sa agenda in manu e unu montagiu chi de cida in cida est sempiri prus bonu. Chistionat de totu cussu chi su guvernu at fatu in custu tempus, chena si scaresciri de nudda e ponendu a un’ala totu is polemicas. “S’obietivu de su Guvernu est cussu de mesuras chi non siatn feti publicidadi, ma solutzionis chi arrechedint trabagliu e precisioni”.

Giorgia Meloni arremonat sa manovra de trintacincu miliardus, “coragiosa e frima”. E torrat a nai ca cun su ministru Carrulu Nordiu non tenit perunu problema: “Est impignau in pissu de una riforma seria meda chi tenit duas arregulas frimas: garanzia po chini est indagau e processau e pena segura po chini est cundennau”. Intru de sa lei crobba manna po “is curpas prus intendias de is italianus: traficu de droga, bardanas e is furonis chi imbuncant in is domus”. In custa diretzioni, assegurat, andat fintzas su “pianu Statzionis seguras” de su Viminali”.

Intru de totu custu chistionat de calencunu problema in is relatas cun is alleaus de guvernu, sempiri prontus a pungiri, comenti de Berlusconi, o a prantai bandelas, comenti de Salvini. Calencunu problema intru sa guerra in Ucraina (“Non si podit acetai sa chistioni de una guerra chi non tenit acabbu”, at nau su leghista Romeo) e in pissu de is riformas, de su presidenzialismu a s’autonomia (“A s’acabbu de custus cinc’annus eus a tenni una Republica federali, at sempiri nau Mateu Salvini).

 

 

Màuru Mura

 

 

Lunis, su trinta de gennargiu de su 2023

 

 

Foto: https://www.fanpage.it/politica/e-davvero-colpa-di-giorgia-meloni-se-e-aumentata-la-benzina/